hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - nama ummanni gaariin isa dubbate

hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - nama ummanni gaariin isa dubbate

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du’aaiifii sabrii fi kkf.

wabii:

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.