hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - nama rakkoo hojii manaa Rabbiin irraa laaffisuu fedhe

hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - nama rakkoo hojii manaa Rabbiin irraa laaffisuu fedhe

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du’aaiifii sabrii fi kkf.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

wabii:

tarree: