hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - nama halkan dammaqee salaatu kan warra isaas dammaysu

hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - nama halkan dammaqee salaatu kan warra isaas dammaysu

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du’aaiifii sabrii fi kkf.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

wabii:

yaanni kee nu barbaachisa.