hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - nama halkan dammaqee salaatu kan warra isaas dammaysu

hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - nama halkan dammaqee salaatu kan warra isaas dammaysu

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du’aaiifii sabrii fi kkf.

wabii:

yaanni kee nu barbaachisa.