hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - jia hundarraa guyyaa sadi sadih soomanuu guyyaa arafaatiifii guyyaa aashuuraa soomanuu

hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - jia hundarraa guyyaa sadi sadih soomanuu guyyaa arafaatiifii guyyaa aashuuraa soomanuu

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du’aaiifii sabrii fi kkf.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

wabii:

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.