hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - guyya jumaa qophaawanii masgiidatti ganamuu

hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - guyya jumaa qophaawanii masgiidatti ganamuu

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du’aaiifii sabrii fi kkf.

yaanni kee nu barbaachisa.