hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - araarma kadhaa heddummeessuu

hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - araarma kadhaa heddummeessuu

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du’aaiifii sabrii fi kkf.

wabii:

yaanni kee nu barbaachisa.