barnoota tokkummaa Rabbii 09

barnoota tokkummaa Rabbii 09

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti bornoota tawhiidaa (tokkummaa Rabbiittu) ibsama.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

wabii:

tarree: