barnoota tokkummaa Rabbii 10

barnoota tokkummaa Rabbii 10

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti bornoota tawhiidaa (tokkummaa Rabbiittu) ibsama.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

wabii:

tarree: