barnoota tokkummaa Rabbii 15

barnoota tokkummaa Rabbii 15

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti bornoota tawhiidaa (tokkummaa Rabbiittu) ibsama.

wabii:

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.