barnoota seera jum’ah sadarkaafi namusoota isii -02

barnoota seera jum’ah sadarkaafi namusoota isii -02

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti barnoota waayee salaata jum’ah, sadarkaafii naamusa isiittu ibsama.kutaa 10 ufkeessaa qaba. 02

yaanni kee nu barbaachisa.