Islaamummaa fi Bareeduma Isaa

barsiisaa :

ibsa gabaabaa.

Mata-duree waayee Islaamummaa fi Bareeduma isaa jedhu Ibsa of keessaa qaba

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

wabii:

tarree: