Sifa mallatoo gabroottan Rahmaan. (4-jahannamirraa sodaachuu)

Sifa mallatoo gabroottan Rahmaan. (4-jahannamirraa sodaachuu)

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee Sifa mallatoo gabroottan Rahmaan.
(4-jahannamirraa sodaachuu) keessatti barnoota gayaa uf keessaa qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: