(1) Hiikkaa

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee hiikaa raga bahiinsa "laa ilaaha illallaahu" ulaagaaleefii qabiyyee isaatti ibsama.

yaanni kee nu barbaachisa.