(1) Hiikkaa

(1) Hiikkaa

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee hiikaa raga bahiinsa "laa ilaaha illallaahu" ulaagaaleefii qabiyyee isaatti ibsama.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.