(2) Hiikkaa

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee nabi Muhammad s.a.w. ergamaa Rabbii tahuu raga bahuudhaattu bal’inaan ibsama.

yaanni kee nu barbaachisa.