• Dari Persian

    Author, Number of Items : 1

    دکتور در شرعیات، تخصص شرعیات و قانون و تجربه در مجال بانکداری اسلامی. باحث و نویسنده. به زبان دری به طریقهء ساده و آسان و عام فهم می نویسد.