1 - Suretu El Fatiha ()

|

(1) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit.

(2) Lavdërimi i takon Allahut, Zotit të botëve,

(3) të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit,

(4) Sunduesit të Ditës së Gjykimit.

(5) Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë.

(6) Udhëzona në rrugën e drejtë!

(7) Në rrugën e atyre që i begatove e jo në të atyre që kundër vetes tërhoqën hidhërimin, as në rrugën e të humburve!