88 - Al-Ghaashiya ()

|

(1) 1. (Yaa nyini Annabi)! Di nibɔŋɔ, din liriti ninsalinim’ nina la (Chiyaama) lahibali ka a na?

(2) 2. Dindali maa ka ninvuɣu shɛba nina yɛn ba tiŋgbani ni.

(3) 3. Ka di nyɛla din yɛn ti tum tuunkpɛma, ka niŋ wahala (buɣum ni).

(4) 4. Di yɛn ti kpela buɣum tulli ni.

(5) 5. Ka bɛ nyuhiri ba kobilnina shɛli din nyɛ kotulum.

(6) 6. Bɛ ka bindirgu naɣila gabligɔhi.

(7) 7. Di bi ŋmɛlinda (ninsalinima), di mi bi kuri kum.

(8) 8. Dindali maa, ninvuɣu shɛba nina polo yɛn ti mali suhupiɛlli.

(9) 9. Ka bɛ tuma nyɛla bɛ ni saɣi ti shɛli.

(10) 10. Ka bɛ yɛn ti be Alizanda shɛli din du la ni.

(11) 11. A ku wum yɛltɔɣa kaha di (Alizanda maa) puuni.

(12) 12. Di puuni malila kobilnin’ shɛli din kuli zɔra.

(13) 13. Ka di puuni mali gar’ shɛŋa din duhi zuɣusaa.

(14) 14. Ni dama dam kopu-nima, ka bɛ zaŋ zali bɛ tooni.

(15) 15. Ni dufɛmeensi din pempe taba.

(16) 16. Ni bindɔhi din yɛrgi.

(17) 17. Di ni bɔŋɔ, bɛ (ninsalinim’) bi lihiri bɛ (Naawuni) ni nam laakumi shɛm?

(18) 18. Ka nya bɛ ni duhi sagbana shɛm?

(19) 19. Ka lihi bɛ ni kpamkpa zoya shɛm?

(20) 20. Ka lahi lihi bɛ ni yɛrgi tiŋgbani shɛm?

(21) 22. A pala ŋun niŋdi ba talahi (ni dolsigu).

(22) 23. Naɣila ninvuɣu so ŋun lebi biri, ka niŋ chɛfuritali.

(23) 24. Ka Naawuni niŋ o azaaba din galsi.

(24) 25. Achiika! Bɛ labbu shee nyɛla Ti (Tinim’ Naawuni) sani.

(25) 26. Din nyaaŋa, Bɛ saliya bela Ti sani.

(26) 1. M (Mani Naawuni) po bekaali.