<     >  

100 - Al-Aadiyaat ()

|

(1) Sumpa man sa mga [kabayong] tumatakbo habang humihingal,

(2) saka sa mga nagpapaningas habang nakikiskis [ang mga kuko],

(3) saka sa mga nanlulusob sa madaling-araw,

(4) saka bumulabog ang mga ito sa pamamagitan nito ng mga alikabok,

(5) saka pumagitna ang mga ito dahil dito sa isang pagtitipon;

(6) tunay na ang tao, sa Panginoon niya, ay talagang isang mapagkaila.

(7) Tunay na siya roon ay talagang isang saksi.

(8) Tunay na siya, sa pag-ibig sa kayamanan, ay talagang matindi.

(9) Kaya hindi ba siya nakaaalam kapag hinalukay ang nasa mga puntod

(10) at itinanghal ang nasa mga dibdib,

(11) tunay na ang Panginoon nila sa kanila, sa Araw na iyon, ay talagang Mapagbatid.

<     >