<     >  

101 - Al-Qaari'a ()

|

(1) Ang Tagakalampag.

(2) Ano ang Tagakalampag?

(3) Ano ang nagpabatid sa iyo kung ano ang Tagakalampag?

(4) Sa Araw na [iyon], ang mga tao ay magiging para bang mga gamugamong pinakalat

(5) at ang mga bundok ay magiging para bang mga lanang nahimulmol.

(6) Kaya tungkol naman sa sinumang bumigat [sa kabutihan] ang mga timbangan niya,

(7) siya ay nasa isang pamumuhay na nakalulugod.

(8) Tungkol naman sa sinumang gumaan [sa kabutihan] ang mga timbangan niya,

(9) ang kanlungan niya ay kailaliman.

(10) Ano ang nagpabatid sa iyo kung ano iyon?

(11) [Iyon ay] isang Apoy na napakainit.

<     >