<     >  

102 - At-Takaathur ()

|

(1) Nagpalibang sa inyo ang pagpaparamihan

(2) hanggang sa dumalaw kayo sa mga pinaglilibingan.

(3) Aba’y hindi! Malalaman ninyo.

(4) Pagkatapos, aba’y hindi! Malalaman ninyo.

(5) Aba’y hindi! Kung sakaling nalalaman ninyo nang may kaalaman ng katiyakan,

(6) talagang makikita nga ninyo ang Impiyerno.

(7) Pagkatapos talagang makikita nga ninyo iyon nang may mata ng katiyakan.

(8) Pagkatapos talagang tatanungin nga kayo sa Araw na iyon tungkol sa kaginhawahan.

<     >