<     >  

103 - Al-Asr ()

|

(1) Sumpa man sa panahon,

(2) tunay na ang tao ay talagang nasa isang pagkalugi,

(3) maliban sa mga sumampalataya, gumawa ng mga maayos, nagtagubilinan ng katotohanan, at nagtagubilinan ng pagtitiis.

<     >