<     >  

104 - Al-Humaza ()

|

(1) Kapighatian ay ukol sa bawat palalibak na palatuligsa,

(2) na nag-ipon ng yaman at bumilang-bilang nito,

(3) habang nag-aakala na ang yaman niya ay magpapanatili sa kanya.

(4) Aba’y hindi! Talagang ihahagis nga siya sa Mapangwasak.

(5) Ano ang nagpabatid sa iyo kung ano ang Mapangwasak?

(6) [Ito ay] ang Apoy ni Allāh, na ginagatungan,

(7) na nanunuot sa mga puso.

(8) Tunay na ito sa kanila ay itataklob

(9) sa mga haliging binanat.

<     >