<     >  

105 - Al-Fil ()

|

(1) Hindi mo ba napag-alaman kung papaano ang ginawa ng Panginoon mo sa mga kasamahan ng elepante?

(2) Hindi ba Siya gumawa sa pakana nila [na mauwi] sa isang pagkawala?

(3) Nagsugo Siya sa kanila ng mga ibon na kawan-kawan,

(4) na nagpupukol sa kanila ng mga batong mula sa luwad na nanigas.

(5) Kaya gumawa Siya sa kanila gaya ng uhay na kinainan.

<     >