<     >  

108 - Al-Kawthar ()

|

(1) Tunay na Kami ay nagbigay sa iyo ng Kawthar.

(2) Kaya magdasal ka sa Panginoon mo at mag-alay ka.

(3) Tunay na ang nasusuklam sa iyo ay siya ang lagot.

<     >