<     >  

109 - Al-Kaafiroon ()

|

(1) Sabihin mo: "O mga tagatangging sumampalataya,

(2) hindi ako sumasamba sa sinasamba ninyo,

(3) at hindi kayo mga sasamba sa sinasamba ko;

(4) at hindi ako sasamba sa sinamba ninyo,

(5) at hindi kayo mga sasamba sa sinasamba ko.

(6) Ukol sa inyo ang relihiyon ninyo at ukol sa akin ang relihiyon ko."

<     >