<     >  

110 - An-Nasr ()

|

(1) Kapag dumating ang pag-aadya ni Allāh at ang pagsakop

(2) at nakakita ka sa mga tao na pumapasok sa Relihiyon ni Allāh nang mga pulu-pulutong

(3) ay magluwalhati ka kalakip ng papuri sa Panginoon mo at humingi ka ng tawad sa Kanya. Tunay na Siya ay laging Palatanggap ng pagbabalik-loob.

<     >