<     >  

111 - Al-Masad ()

|

(1) Nasawi ang dalawang kamay ni Abū Lahab at nasawi siya!

(2) Hindi nakapagdulot para sa kanya ang yaman niya at ang anumang nakamit niya.

(3) Masusunog siya sa isang Apoy na may lagablab

(4) at ang maybahay niya [rin], na tagapasan ng kahoy na panggatong,

(5) habang sa leeg nito ay may tali mula sa linubid na himaymay.

<     >