<     >  

112 - Al-Ikhlaas ()

|

(1) Sabihin mo: "Siyang si Allāh ay iisa.

(2) Si Allāh ay ang Dulugan [sa pangangailangan].

(3) Hindi Siya nagkaanak at hindi Siya ipinanganak.

(4) Hindi nagkaroon sa Kanya ng isang kapantay na isa man."

<     >