<    

114 - An-Naas ()

|

(1) Sabihin mo: "Nagpapakupkop ako sa Panginoon ng mga tao,

(2) na Hari ng mga tao,

(3) na Diyos ng mga tao,

(4) laban sa kasamaan ng tagapasaring na palaurong,

(5) na nagpapasaring sa mga dibdib ng mga tao,

(6) kabilang sa mga jinn at mga tao."

<