<     >  

50 - Qaaf ()

|

(1) Qāf. Sumpa man sa Qur’ān na maringal.

(2) Bagkus nagtaka sila na dumating sa kanila ang isang tagapagbabala kabilang sa kanila, kaya nagsabi ang mga tagatangging sumampalataya: "Ito ay isang bagay na kataka-taka.

(3) [Bubuhaying muli kami] kapag namatay ba kami at kami ay naging alabok? Iyon ay isang pagpapabalik na malayo [nang mangyari].

(4) Nakaalam nga Kami sa anumang ibinabawas ng lupa mula sa kanila. Sa piling Namin ay may isang talaang mapag-ingat.

(5) Bagkus nagpasinungaling sila sa katotohanan noong dumating ito sa kanila, kaya sila ay nasa kalagayang natutuliro.

(6) Kaya hindi ba sila tumingin sa langit sa ibabaw nila kung papaanong nagpatayo Kami nito at gumayak Kami nito, at wala itong anumang mga bitak?

(7) Ang lupa, bumanat Kami nito, naglapat Kami rito ng mga matatag na bundok, at nagpatubo Kami rito ng bawat uring marilag,

(8) bilang pagpapakita at bilang paalaala para sa bawat lingkod na nagsisising nagbabalik.

(9) Nagbaba Kami mula sa langit ng isang tubig na biniyayaan saka nagpatubo Kami sa pamamagitan niyon ng mga hardin at mga butil na inaani,

(10) at mga puno ng datiles, habang mga pumapaitaas na may bunga na patung-patong,

(11) bilang panustos para sa mga lingkod. Nagbigay-buhay Kami sa pamamagitan nito ng isang lupaing patay. Gayon ang paglabas [ng buhay].

(12) Nagpasinungaling bago nila ang mga kababayan ni Noe, ang mga naninirahan sa Rass, ang [mga kalipi ng] Thamūd,

(13) ang [mga kalipi ng] `Ād, si Paraon, at ang mga kapatid ni Lot,

(14) ang mga naninirahan sa kasukalan, at ang mga kalipi ni Tubba`. Bawat [isa] ay nagpasinungaling sa mga sugo kaya nagindapat ang banta Ko.

(15) Kaya nangalupaypay ba Kami sa unang paglikha? Bagkus sila ay nasa isang pagkalito sa paglikhang bago.

(16) Talaga ngang lumikha Kami sa tao, habang nakaaalam Kami sa anumang isinusulsol sa kanya ng sarili niya at Kami ay higit na malapit sa kanya kaysa sa ugat ng leeg.

(17) [Banggitin] kapag tumatanggap ang dalawang [anghel na] tagatanggap sa gawing kanan at sa gawing kaliwa habang nakaupo.

(18) Wala siyang binibigkas na anumang pagkakasabi malibang sa tabi niya ay may isang mapagmasid na nakalaang [magtala].

(19) Maghahatid ang hapdi ng kamatayan ng katotohanan; iyon ay ang dati mong tinatakasan.

(20) Iihip sa tambuli, iyon ay ang Araw ng Pagbabanta.

(21) Darating ang bawat kaluluwa na may kasama itong isang tagaakay at isang saksi.

(22) [Sasabihin]: "Talaga ngang ikaw dati ay nasa isang pagkalingat rito, kaya humawi Kami sa iyo ng lambong mo kaya ang paningin mo ngayong araw ay matalas."

(23) Magsasabi ang [anghel na] kaugnay niya: "Ito, ang taglay ko, ay nakalaan."

(24) [Sasabihin sa dalawang anghel]: "Magtapon kayong dalawa sa Impiyerno ng bawat palatanggi na mapagmatigas,

(25) palakait ng kabutihan, tagalabag, tagapag-alinlangan,

(26) na gumawa kasama kay Allāh ng isang diyos na iba pa. Kaya itapon ninyong dalawa siya sa pagdurusang matindi."

(27) Magsasabi ang [demonyong] kaugnay niya: "Panginoon namin, hindi ako nagpalabis sa kanya, subalit siya dati ay nasa isang pagkaligaw na malayo."

(28) Magsasabi Siya: "Huwag kayong magkaalitan sa piling Ko at nagpauna na Ako para sa inyo ng banta.

(29) Hindi napapalitan ang sabi sa piling Ko at Ako ay hindi palalabag sa katarungan sa mga alipin."

(30) Sa Araw na magsasabi Kami sa Impiyerno: "Napuno ka kaya?" at magsasabi ito: "May dagdag pa kaya?"

(31) Palalapitin ang Paraiso para sa mga tagapangilag magkasala nang hindi malayo.

(32) [Sasabihin]: "Ito ay ang ipinangangako sa inyo – para sa bawat palabalik, mapag-ingat,

(33) na sinumang natakot sa Napakamaawain nang lingid at naghatid ng isang pusong nagsisising bumabalik.

(34) Pumasok kayo rito sa kapayapaan; iyon ay ang Araw ng Pamamalagi."

(35) Ukol sa kanila ang anumang niloloob nila rito at mayroon Kaming isang dagdag.

(36) Kay rami ng ipinahamak Namin bago nila na salinlahi na higit na matindi kaysa sa kanila sa bagsik, saka gumalugad sila sa bayan; may mapupuslitan kaya?

(37) Tunay na sa gayon ay talagang may paalaala para sa sinumang may puso o nag-ukol ng pakikinig habang siya ay saksi.

(38) Talaga ngang lumikha Kami ng mga langit at lupa at anumang nasa pagitan ng mga ito sa anim na araw at walang sumaling sa Amin na anumang kapagalan.

(39) Kaya magtiis ka sa sinasabi nila at magluwalhati ka kasabay ng pagpupuri sa Panginoon mo bago ng pagsikat ng araw at bago ng paglubog.

(40) Sa bahagi ng gabi ay magluwalhati ka sa Kanya at sa mga katapusan ng pagpapatirapa.

(41) Makinig ka sa Araw na mananawagan ang tagapanawagan mula sa isang pook na malapit,

(42) sa Araw na maririnig nila ang Sigaw kalakip ng katotohanan. Iyon ay ang Araw ng Paglabas.

(43) Tunay na Kami mismo ay nagbibigay-buhay at nagbibigay-kamatayan at tungo sa Amin ang kahahantungan,

(44) sa araw na magkakabiyak-biyak ang lupa palayo sa kanila habang nasa pagmamadali. Iyon ay isang pagkakalap, na sa Amin ay madali.

(45) Kami ay higit na maalam sa anumang sinasabi nila. Ikaw sa kanila ay hindi isang mapaniil, kaya magpaalaala ka sa pamamagitan ng Qur’ān sa sinumang nangangamba sa banta Ko.

<     >