<     >  

53 - An-Najm ()

|

(1) Sumpa man sa bituin kapag lumubog ito,

(2) Hindi naligaw ang kasamahan ninyo at hindi siya nalisya.

(3) Hindi siya bumibigkas ayon sa pithaya.

(4) Walang iba ito kundi isang kasi na ikinakasi sa kanya.

(5) Nagturo sa kanya ang [anghel na] matindi ang lakas,

(6) na may kapangyarihan saka tumindig sa tunay na anyo,

(7) habang ito ay nasa [bahagi ng] abot-tanaw na pinakamataas.

(8) Pagkatapos lumapit ito saka nagpakalapit-lapit ito.

(9) Kaya ito ay naging nasa layong dalawang pana o higit na malapit.

(10) Kaya nagkasi ito sa lingkod Niya ng ikinasi Niya.

(11) Hindi nagsinungaling ang puso [ng Propeta] sa nakita niya.

(12) Kaya makikipagtaltalan ba kayo sa kanya sa nakikita niya?

(13) Talaga ngang nakita niya ito sa iba pang pagkababa,

(14) sa tabi ng [punong] Sidrah ng Pinagwawakasan,

(15) sa tabi nito ang Hardin ng Kanlungan,

(16) noong bumabalot sa [punong] Sidrah ang bumabalot.

(17) Hindi lumiko ang paningin [ng Propeta] at hindi ito lumampas.

(18) Talaga ngang may nakita siya mula sa pinakamalaking mga tanda ng Panginoon Niya.

(19) Kaya nagsaalang-alang ba kayo kina Allāt at Al`uzzā,

(20) at kay Manāh, ang ikatlong iba pa?

(21) Ukol ba sa inyo ang lalaki at ukol sa Kanya ang babae?

(22) Iyon, sa makatuwid, ay isang paghahating liku-liko.

(23) Walang iba ang mga [anitong] ito kundi mga pangalang ipinangalan ninyo mismo at ng mga ninuno ninyo. Hindi nagpababa si Allāh kaugnay sa mga ito ng anumang katunayan. Hindi sila sumusunod maliban sa pagpapalagay at pinipithaya ng mga sarili. Talaga ngang dumating sa kanila mula sa Panginoon nila ang patnubay.

(24) O ukol ba sa tao ang minithi niya?

(25) Ngunit sa kay Allāh ang huling buhay at ang unang buhay.

(26) Kay rami ng anghel sa mga langit na hindi nakapagdudulot ang pamamagitan nila ng anuman maliban nang matapos na magpahintulot si Allāh sa sinumang niloloob Niya at kinalulugdan Niya.

(27) Tunay na ang mga hindi sumasampalataya sa Kabilang-buhay ay talagang nagpapangalan sa mga anghel ng pagpapangalan sa babae.

(28) Walang ukol sa kanila rito na anumang kaalaman. Wala silang sinusunod kundi ang pagpapalagay. Tunay na ang pagpapalagay ay hindi nakapagdudulot kapalit ng katotohanan ng anuman.

(29) Kaya umayaw ka sa sinumang tumalikod sa pag-alaala sa Amin at hindi nagnais kundi ng buhay na pangmundo.

(30) Iyon ay ang inaabot nila mula sa kaalaman. Tunay na ang Panginoon mo ay higit na maalam sa sinumang naligaw palayo sa landas Niya at higit na maalam sa sinumang napatnubayan.

(31) Sa kay Allāh ang anumang nasa mga langit at ang anumang nasa lupa upang gumanti Siya sa mga gumawa ng masagwa ayon sa anumang ginawa nila at gumanti Siya sa mga gumawa ng maganda ayon sa pinakamaganda.

(32) Ang mga umiiwas sa mga malaki sa kasalanan at mga mahalay maliban sa mga kasalanang maliit, tunay na ang Panginoon mo ay malawak ang kapatawaran. Siya ay higit na maalam sa inyo noong nagpaluwal Siya sa inyo mula sa lupa at noong kayo ay mga bilig sa mga tiyan ng mga ina ninyo. Kaya huwag kayong magmalinis ng mga sarili ninyo; Siya ay higit na maalam sa sinumang nangilag magkasala.

(33) Kaya nakita mo ba ang tumalikod [sa Islām],

(34) at nagbibigay ng kaunti at nagmaramot?

(35) Taglay ba niya ang kaalaman sa Lingid kaya siya ay nakakikita?

(36) O hindi siya binalitaan hinggil sa nasa mga kalatas ni Moises,

(37) at ni Abraham na tumupad,

(38) na hindi magpapasan ang isang tagapasan ng pasanin ng iba,

(39) na walang ukol sa tao kundi ang pinagpunyagian niya,

(40) at na ang pagpupunyagi niya ay makikita.

(41) Pagkatapos gagantihan siya ng ganting pinakasapat.

(42) Na tungo sa Panginoon mo ang pinagwawakasan.

(43) Na Siya ay nagpatawa at nagpaiyak.

(44) Na Siya ay nagbigay-kamatayan at nagbibigay-buhay.

(45) Na Siya ay lumikha sa magkaparis, ang lalaki at ang babae,

(46) mula sa patak kapag ibinuhos ito.

(47) Na nasa Kanya ang pagpapaluwal na iba pa.

(48) Na Siya ay nagpayaman at nagbigay-kasiyahan.

(49) Na Siya ay ang Panginoon ng [bituing] Sirius.

(50) Na Siya ay nagpahamak sa [liping] `Ād na sinauna

(51) at [liping] Thamūd, kaya hindi Siya nagtira.

(52) [Nagpahamak Siya] sa mga kababayan ni Noe bago pa niyon; tunay na sila dati ay higit na tagalabag sa katarungan at higit na tagapagmalabis.

(53) Ang itinaob [na mga lungsod] ay pinalagpak Niya,

(54) saka bumalot Siya sa mga ito ng ibinalot Niya.

(55) Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon mo nag-aalinlangan ka?

(56) [Ang Sugong] ito ay isang mapagbabala kabilang sa mga mapagbabalang sinauna.

(57) Nalapit ang Papalapit.

(58) Walang ukol dito bukod pa kay Allāh na isang tagahawi.

(59) Kaya ba sa salaysay na ito nagtataka kayo?

(60) Tumatawa kayo at hindi kayo umiiyak,

(61) habang kayo ay mga nagsasaya.

(62) Kaya magpatirapa kayo kay Allāh at sumamba kayo.

<     >