<     >  

54 - Al-Qamar ()

|

(1) Napalapit ang Huling Sandali at nabiyak ang buwan.

(2) Kung makakikita sila ng isang himala ay aayaw sila at magsasabi sila: "Isang panggagaway na nagpapatuloy."

(3) Nagpasinungaling sila at sumunod sila sa mga pithaya nila. Bawat bagay ay mananahan.

(4) Talaga ngang dumating sa kanila mula sa mga balita ang may pantaboy.

(5) Isang masidhing karunungan, ngunit hindi nakapagpapakinabang ang mga mapagbabala.

(6) Kaya tumalikod ka sa kanila sa araw na mananawagan ang tagapanawagan tungo sa isang bagay na kakila-kilabot.

(7) Habang mga nagpapakumbaba ang mga paningin nila, lalabas sila mula sa mga pinaglibingan na para bang sila ay mga balang na kumakalat,

(8) na mga kumakaripas patungo sa tagatawag. Magsasabi ang mga tagatangging sumampalataya na ito ay isang araw na mahirap.

(9) Nagpasinungaling bago nila ang mga kababayan ni Noe sapagkat nagpasinungaling sila sa lingkod Namin at sinabihan nilang baliw at ipinagtabuyan siya.

(10) Kaya dumalangin siya sa Panginoon niya: "Tunay na ako ay nadaig kaya mag-adya Ka."

(11) Kaya nagbukas Kami ng mga pinto ng langit na may tubig na bumubuhos.

(12) Nagpabulwak Kami sa lupa ng mga bukal, saka nagtagpo ang tubig [ng langit at lupa] ayon sa isang utos na itinakda.

(13) Nagdala Kami sa kanya sa [daong na] may mga tabla at mga pako.

(14) Naglalayag ito sa [pagsusubaybay ng] mga mata Namin bilang ganti para sa dating tinanggihang sampalatayanan.

(15) Talaga ngang nag-iwan Kami nito bilang tanda, kaya may tagapag-alaala kaya?

(16) Kaya papaano naging ang pagdurusang dulot Ko at ang mga babala Ko?

(17) Talaga ngang nagpadali Kami sa Qur’ān para sa pag-aalaala, kaya may tagapag-alaala kaya?

(18) Nagpasinungaling ang [liping] `Ād, kaya papaano naging ang pagdurusang dulot Ko at ang mga babala Ko?

(19) Tunay na Kami ay nagsugo sa kanila ng isang hanging pagkalamig-lamig sa isang araw ng isang kasawiang-palad na nagpatuloy.

(20) Humuhugot ito sa mga tao na para bang sila ay mga tuod ng mga punong datiles na nasungkal.

(21) Kaya papaano naging ang pagdurusang dulot Ko at ang mga babala Ko?

(22) Talaga ngang nagpadali Kami sa Qur’ān para sa pagsasaalaala, kaya may tagapagsaalaala ba?

(23) Nagpasinungaling ang [liping] Thamūd sa mga babala.

(24) Kaya nagsabi sila: "Sa isang tao ba kabilang sa amin na nag-iisa susunod kami? Tunay na kami, samakatuwid, ay talagang nasa isang pagkaligaw at isang pagkaulol.

(25) Iniukol ba ang paalaala sa kanya sa gitna namin? Bagkus siya ay isang palasinungaling na hambog."

(26) Makaaalam sila bukas kung sino ang palasinungaling na hambog.

(27) Tunay na Kami ay magsusugo ng dumalagang kamelyo bilang tukso para sa kanila, kaya mag-antabay ka sa kanila at magtiyaga ka.

(28) Magbalita ka sa kanila na ang tubig ay binabahagi sa pagitan nila; bawat pag-inom ay halinhinan.

(29) Ngunit nanawagan sila sa kasamahan nila, kaya kinuha nito [iyon] at kinatay nito.

(30) Kaya papaano naging ang pagdurusang dulot Ko at ang mga babala Ko?

(31) Tunay na Kami ay nagsugo sa kanila ng hiyaw na nag-iisa kaya sila ay naging gaya ng mga tuyot na sanga ng nagkukural.

(32) Talaga ngang nagpadali Kami sa Qur’ān para sa pagsasaalaala, kaya may tagapagsaalaala ba?

(33) Nagpasinungaling ang mga kababayan ni Lot sa mga babala.

(34) Tunay na Kami ay nagsugo sa kanila ng mga bato maiban sa mag-anak ni Lot; nagligtas Kami sa kanila sa huling bahagi ng gabi

(35) bilang pagpapala mula sa ganang Amin. Gayon Kami gumaganti sa sinumang nagpasalamat.

(36) Talaga ngang nagbabala siya sa kanila ng pagsunggab Namin ngunit nag-alinlangan sila sa mga babala.

(37) Talaga ngang humiling sila sa kanya [na manghalay] sa panauhin niya kaya pumawi Kami sa mga mata nila, [na nagsasabi:] "Kaya lumasap kayo ng pagdurusang dulot Ko at mga babala Ko."

(38) Talaga ngang may sumapit sa kanila sa umaga na isang pagdurusang nananahan.

(39) Kaya lumasap kayo ng pagdurusang dulot Ko at mga babala Ko.

(40) Talaga ngang nagpadali Kami sa Qur’ān para sa pag-aalaala, kaya may tagapag-alaala kaya?

(41) Talaga ngang dumating sa mga alagad ni Paraon ang mga babala.

(42) Nagpasinungaling sila sa mga tanda Namin sa kabuuan ng mga ito kaya dumaklot Kami sa kanila ng pagdaklot ng isang Makapangyarihan, isang Kumakaya.

(43) Ang mga tagatangging sumampalataya ninyo ba ay higit na mabuti kaysa sa mga iyon o mayroon kayong kawalang-kaugnayan sa [pagdurusang nasaad sa] mga kasulatan?

(44) O nagsasabi sila: "Kami ay katipunang naiaadya?"

(45) Matatalo ang pagkakabuklod at magbabaling sila ng mga likod.

(46) Bagkus ang Huling Sandali ay ang tipanan nila at ang Huling Sandali ay higit na masaklap at higit na mapait.

(47) Tunay na ang mga salarin ay nasa isang pagkaligaw at isang pagdurusa.
Tunay na ang mga salarin ay nasa isang pagkaligaw at isang pagkaulol.

(48) Sa araw na kakaladkarin sila sa Apoy sa [pagkasubsob ng] mga mukha nila [ay sasabihin]: "Lumasap kayo ng saling ng [impiyernong] Init!"

(49) Tunay na Kami sa bawat bagay ay lumikha ayon sa isang takda.

(50) Walang iba ang utos Namin kundi nag-iisa gaya ng kisap ng paningin.

(51) Talaga ngang nagpahamak Kami ng mga kakampi ninyo, kaya may tagapag-alaala kaya?

(52) Bawat bagay na ginawa nila ay nasa mga kasulatan.

(53) Bawat maliit at malaki ay nakatitik.

(54) Tunay na ang mga tagapangilag magkasala ay nasa mga hardin at mga ilog,

(55) sa upuan ng katapatan sa piling ng Haring Kumakaya.

<     >