<     >  

55 - Ar-Rahmaan ()

|

(1) Ang Napakamaawain

(2) ay nagturo ng Qur'ān,

(3) lumikha ng tao,

(4) nagturo rito ng paglilinaw.

(5) Ang araw at ang buwan ay ayon sa pagtutuus-tuos.

(6) Ang bituin at ang punong-kahoy ay nagpapatirapa.

(7) Ang langit ay inangat Niya ito at inilagay Niya ang timbangan

(8) upang hindi kayo magmalabis sa timbangan.

(9) Magpanatili kayo ng pagtitimbang ayon sa pagkamakatarungan at huwag kayong manlugi sa timbangan.

(10) Ang lupa ay inilagay Niya para sa mga kinapal.

(11) Dito ay may bungang-kahoy at ang mga datiles na may mga saha,

(12) at ang mga butil na may mga uhay at ang mga mabangong halaman.

(13) Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa magpapasinungaling kayong dalawa?

(14) Lumikha Siya ng tao mula sa kumakalansing na luwad gaya ng palayukan.

(15) Lumikha Siya sa jinn mula sa walang usok na liyab ng apoy.

(16) Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa magpapasinungaling kayong dalawa?

(17) [Siya] ang Panginoon ng dalawang silangan at ang Panginoon ng dalawang kanluran.

(18) Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa magpapasinungaling kayong dalawa?

(19) Nagpaugnay Siya sa dalawang dagat habang nagtatagpo.

(20) Sa pagitan ng dalawang ito ay may isang hadlang na hindi nilalampasan ng dalawang ito.

(21) Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa magpapasinungaling kayong dalawa?

(22) Lumalabas mula sa dalawang ito ang mga mutya at ang mga koral.

(23) Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa magpapasinungaling kayong dalawa?

(24) Sa Kanya ang mga daong na mga nakataas [ang mga layag] sa dagat gaya ng mga bundok.

(25) Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa magpapasinungaling kayong dalawa?

(26) Bawat sinumang nasa ibabaw nito ay malilipol.

(27) Mananatili naman ang mukha ng Panginoon mo, ang may pagpipitagan at pagpaparangal.

(28) Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa magpapasinungaling kayong dalawa?

(29) Nanghihingi sa Kanya ang sinumang nasa mga langit at lupa; sa bawat araw Siya ay nasa isang nauukol.

(30) Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa magpapasinungaling kayong dalawa?

(31) Mag-aatupag Kami para sa inyo, O dalawang mabigat.

(32) Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa magpapasinungaling kayong dalawa?

(33) O katipunan ng jinn at tao, kung nakaya ninyo na lumagos sa mga purok ng mga langit at lupa ay lumagos kayo. Hindi kayo lalagos kundi sa pamamagitan ng isang kapangyarihan.

(34) Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa magpapasinungaling kayong dalawa?

(35) May isusugo sa inyong dalawa na isang purong lagablab ng apoy at isang [lusaw na] tanso, kaya hindi kayong makapag-aadyaan.

(36) Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa magpapasinungaling kayong dalawa?

(37) Saka kapag nabiyak ang langit saka ito ay naging kulay rosas gaya ng kumukulong langis.

(38) Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa magpapasinungaling kayong dalawa?

(39) Kaya sa araw na iyon ay walang magtatanong, tungkol sa pagkakasala nito, na isang tao ni isang jinn.

(40) Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa magpapasinungaling kayong dalawa?

(41) Makikilala ang mga salarin sa mga tatak nila, saka dadaklutin sila sa mga buhok ng noo at mga paa.

(42) Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa magpapasinungaling kayong dalawa?

(43) Ito ay ang Impiyerno na nagpapasinungaling dito ang mga salarin.

(44) Iikot sila sa pagitan nito at ng nakapapasong tubig.

(45) Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa magpapasinungaling kayong dalawa?

(46) Ukol sa sinumang nangamba sa katayuan sa Panginoon niya ay dalawang hardin.

(47) Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa magpapasinungaling kayong dalawa?

(48) [Ang mga ito ay] may maraming sanga.

(49) Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa magpapasinungaling kayong dalawa?

(50) Sa dalawang ito ay may dalawang bukal na dumadaloy.

(51) Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa magpapasinungaling kayong dalawa?

(52) Sa dalawang ito, bawat prutas ay magkapares.

(53) Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa magpapasinungaling kayong dalawa?

(54) Mga nakasandal sa mga supa na ang aporo ng mga ito ay mula sa makapal na sutla at ang ani ng dalawang hardin ay naabot.

(55) Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa magpapasinungaling kayong dalawa?

(56) Sa mga iyon ay may mga babaing naglilimita ng sulyap, na walang nakipagtalik sa mga ito na isang tao bago nila ni isang jinn.

(57) Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa magpapasinungaling kayong dalawa?

(58) Para bang sila ay mga rubi at mga koral.

(59) Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa magpapasinungaling kayong dalawa?

(60) Ang ganti kaya sa paggawa ng maganda ay iba pa sa paggawa ng maganda?

(61) Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa magpapasinungaling kayong dalawa?

(62) Sa paanan ng dalawang ito ay may dalawang hardin.

(63) Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa magpapasinungaling kayong dalawa?

(64) Matingkad na luntian [ang dalawang ito].

(65) Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa magpapasinungaling kayong dalawa?

(66) Sa dalawang ito ay may dalawang bukal na bumubuga.

(67) Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa magpapasinungaling kayong dalawa?

(68) Sa dalawang ito ay may prutas, mga punong datiles, at mga granada.

(69) Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa magpapasinungaling kayong dalawa?

(70) Sa mga ito ay may mga babaing mabubuti na magaganda.

(71) Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa magpapasinungaling kayong dalawa?

(72) May mga dilag na mga nakalimita sa mga kubol.

(73) Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa magpapasinungaling kayong dalawa?

(74) Walang nakipagtalik sa mga ito na isang tao bago nila ni isang jinn.

(75) Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa magpapasinungaling kayong dalawa?

(76) Mga nakasandal sa mga almohadon na luntian at mga kutson na magaganda.

(77) Kaya sa alin sa mga grasya ng Panginoon ninyong dalawa magpapasinungaling kayong dalawa?

(78) Napakamapagpala ang pangalan ng Panginoon mo, ang may pagpipitagan at pagpaparangal.

<     >