<     >  

56 - Al-Waaqia ()

|

(1) Kapag naganap ang Magaganap,

(2) para sa pagkaganap nito ay walang isang tagapagpasinungaling,

(3) na magbababa, mag-aangat.

(4) Kapag inalog ang lupa sa isang pag-aalog

(5) at dinurog ang mga bundok sa isang pagdurog,

(6) kaya magiging alikabok na kumakalat.

(7) Kayo ay magiging tatlong uri.

(8) Kaya ang mga kasamahan sa dakong kanan, ano ang mga kasamahan sa dakong kanan?

(9) Ang mga kasamahan sa dakong kaliwa, ano ang mga kasamahan sa dakong kaliwa?

(10) Ang mga tagapanguna [sa kabutihan] ay ang mga tagapanguna [sa Paraiso].

(11) Ang mga iyon ay ang mga inilapit [kay Allāh]

(12) sa mga hardin ng kaginhawahan.

(13) Isang pangkat mula sa mga nauna

(14) at kaunti mula sa mga nahuli,

(15) sa mga kamang pinalamutian,

(16) na mga nakasandal sa mga ito habang mga naghaharapan.

(17) May iikot sa kanila na mga batang lalaki na mga pinamalaging [bata],

(18) na may mga baso, mga pitsel, at isang kopa mula sa isang alak na dumadaloy,

(19) na hindi sila pasasakitan [sa ulo] dahil sa mga ito at hindi sila lalanguin,

(20) at bungang-kahoy mula sa pinili-pili nila,

(21) at karne ng ibon kabilang sa ninanasa nila,

(22) at may mga dilag na magaganda ang mga mata,

(23) na gaya ng mga tulad ng mga mutyang itinatago,

(24) bilang ganti sa dati nilang ginagawa.

(25) Hindi sila makaririnig doon ng kabalbalan ni ng pagpapakasalanan

(26) maliban sa pagsasabi ng kapayapaan, kapayapaan!

(27) Ang mga kasamahan sa dakong kanan, ano ang mga kasamahan sa dakong kanan?

(28) [Sila ay] nasa mga [punong] Sidrah na pinutulan [ng mga tinik]

(29) at mga [punong] saging na nagkapatung-patong [ang mga bunga],

(30) at sa lilim na inilatag,

(31) at tubig na pinadaloy,

(32) at prutas na marami,

(33) hindi pinuputol at hindi hinahadlangan,

(34) at sa mga higaan iniangat.

(35) Tunay na Kami ay nagpaluwal sa kanila sa isang pagpapaluwal,

(36) saka gumawa Kami sa kanila na mga birhen,

(37) na malalambing na magkakasinggulang,

(38) para sa mga kasamahan sa kanan.

(39) Isang pangkat mula sa mga nauna

(40) at isang pangkat mula sa mga nahuli.

(41) Ang mga kasamahan sa dakong kaliwa, ano ang mga kasamahan sa dakong kaliwa?

(42) [Sila ay] nasa nakapapasong hangin at nakapapasong tubig,

(43) at isang lilim ng isang usok na pagkaitim-itim,

(44) hindi malamig at hindi marangal.

(45) Tunay na sila dati bago niyon ay mga pinariwasa.

(46) Sila dati ay nagpupumilit ng kabuktutang sukdulan.

(47) Sila dati ay nagsasabi: "Kapag namatay ba kami at kami ay naging alabok at mga buto, tunay bang kami ay talagang mga bubuhayin,

(48) at ang mga ninuno naming sinauna?"

(49) Sabihin mo: "Tunay na ang mga sinauna at ang mga nahuli

(50) ay talagang mga titipunin sa isang takdang oras ng isang araw na nalalaman."

(51) Pagkatapos tunay na kayo, O mga naliligaw na mga tagapagpasinungaling

(52) ay talagang mga kakain mula sa mga puno ng Zaqqūm,

(53) saka mga magpupuno mula sa mga iyon ng mga tiyan,

(54) saka mga iinom sa mga ito mula sa nakapapasong tubig,

(55) saka mga iinom nang pag-inom ng mga uhaw na kamelyo!"

(56) Ito ay pang-aliw sa kanila sa Araw ng Paggantimpala.

(57) Kami ay lumikha sa inyo kaya bakit kaya hindi kayo naniniwala?

(58) Kaya nagsaalang-alang ba kayo sa ipinupulandit ninyo [na punlay]?

(59) Kayo ba ay lumilikha niyon o Kami ay ang Tagalikha?

(60) Kami ay nagtakda sa gitna ninyo ng kamatayan at Kami ay hindi nauunahan

(61) na magpalit Kami ng mga tulad ninyo at magpaluwal Kami sa inyo sa hindi ninyo nalalaman.

(62) Talaga ngang nalaman ninyo ang unang pagpapaluwal, kaya bakit kaya hindi kayo nagsasaalaala?

(63) Kaya nagsaalang-alang ba kayo sa ipinupunla ninyo?

(64) Kayo ba ay nagtatanim niyon o Kami ay ang Tagapagtanim?

(65) Kung sakaling niloloob Namin ay talaga sanang ginawa Namin iyon na ipa saka kayo ay magiging nagugulantang,

(66) [na magsasabi]: "Tunay na kami ay talagang mga namultahan;

(67) bagkus kami ay mga pinagkaitan!"

(68) Kaya nagsaalang-alang ba kayo sa tubig na iniinom ninyo?

(69) Kayo ba ay nagpababa niyon mula sa mga ulap o Kami ay ang Tagapagpababa?

(70) Kung sakaling niloloob Namin ay ginawa sana Namin iyon na maalat, kaya bakit kaya hindi kayo nagpapasalamat?

(71) Kaya nagsaalang-alang ba kayo sa apoy na pinaniningas ninyo?

(72) Kayo ba ay nagpapaluwal ng punong-kahoy [na nagpapaningas] nito o Kami ay ang Tagapagpaluwal?

(73) Kami ay gumawa nito bilang pagpapaalaala at bilang natatamasa para sa mga naglalakbay.

(74) Kaya magluwalhati ka sa pangalan ng Panginoon mo, ang Sukdulan.

(75) Kaya nanunumpa Ako sa mga lubugan ng mga bituin,

(76) at tunay na ito ay talagang isang panunumpa – kung sakaling nalalaman ninyo – na sukdulan.

(77) Tunay na ito ay talagang isang Qur’ān na marangal,

(78) na nasa isang Aklat na itinatago,

(79) na walang nakasasaling dito kundi ang mga [anghel na] dinalisay,

(80) na isang pagbababa mula sa Panginoon ng mga nilalang.

(81) Kaya sa salaysay na ito ba kayo ay mga nagwawalang-bahala?

(82) Gumagawa kayo [sa pagpapasalamat] sa panustos ninyo na kayo ay nagpapasinungaling.

(83) Kaya bakit hindi [kayo magpabalik ng kaluluwa] kapag umabot ito sa lalamunan

(84) habang kayo sa sandaling iyon ay nakatingin?

(85) Kami ay higit na malapit sa kanya kaysa sa inyo subalit hindi ninyo nakikita.

(86) Kaya bakit hindi – kung kayo ay hindi mga pananagutin –

(87) nagpapabalik kayo nito kung kayo ay mga tapat.

(88) Kaya tungkol naman sa kung siya ay kabilang sa mga inilapit [kay Allāh],

(89) [ukol sa kanya ay] kapahingahan, kaloob, at hardin ng kaginhawahan.

(90) Tungkol naman sa kung siya ay kabilang sa mga kasamahan ng kanan,

(91) [sasabihin sa kanya]: "Kapayapaan ay ukol sa iyo na kabilang sa mga kasamahan ng kanan."

(92) Tungkol naman sa kung siya ay kabilang sa mga tagapagpasinungaling na naliligaw,

(93) [ukol sa kanya ay] isang pang-aliw mula sa nakapapasong tubig

(94) at isang pagpapasok sa Impiyerno.

(95) Tunay na ito ay talagang ito ang katotohanan ng katiyakan.

(96) Kaya magluwalhati ka sa ngalan ng Panginoon mo, ang Sukdulan.

<     >