<     >  

68 - Al-Qalam ()

|

(1) Nūn. Sumpa man sa panulat at anumang itinititik nila,

(2) hindi ka, dahil sa biyaya ng Panginoon mo, isang baliw.

(3) Tunay na ukol sa iyo ay talagang isang pabuyang hindi matitigil.

(4) Tunay na ikaw ay talagang nasa isang kaasalang sukdulan.

(5) Kaya makakikita ka at makakikita sila

(6) kung nasa alin sa inyo ang binabaliw.

(7) Tunay na ang Panginoon mo ay higit na maalam sa kung sino ang naligaw palayo sa landas Niya, at Siya ay higit na maalam sa mga napatnubayan.

(8) Kaya huwag kang tumalima sa mga tagapagpasinungaling.

(9) Nagmithi sila na kung sana magpapahinuhod ka at magpapahinuhod sila.

(10) Huwag kang tumalima sa bawat palasumpang hamak,

(11) palasirang-puri, palalako ng satsat,

(12) palakait ng kabutihan, tagalabag, makasalanan,

(13) sanggano, matapos niyon, nagpapanggap ng kaangkanan.

(14) Dahil siya ay naging may yaman at mga anak,

(15) kapag binibigkas sa kanya ang mga tanda Namin, nagsasabi siya: "Mga alamat ng mga sinauna."

(16) Maghehero Kami sa kanya sa nguso.

(17) Tunay na Kami ay sumubok sa kanila kung paanong sumubok Kami sa mga may-ari ng hardin noong sumumpa ang mga ito na talagang pipitas nga ang mga ito doon pagkaumaga.

(18) Hindi sila humihiling ng pahintulot [kay Allāh].

(19) Kaya may umikot doon na isang umiikot [na apoy] mula sa Panginoon mo habang sila ay mga natutulog.

(20) Kaya kinaumagahan iyon ay naging para bang madilim na gabi.

(21) Kaya nagtawagan sila kinaumagahan,

(22) na [mga nagsasabi]: "Magpakaaga kayo sa taniman ninyo kung kayo ay mga mamimitas."

(23) Kaya humayo sila habang sila ay nagbubulungan,

(24) na [nagsasabi]: "Wala ngang papasok ngayong araw sa inyo na isang dukha."

(25) Nagpakaaga sila sa layon habang [nag-aakalang] mga makakakaya.

(26) Ngunit noong nakita nila iyon ay nagsabi sila: "Tunay na tayo ay talagang mga naliligaw;

(27) bagkus tayo ay mga pinagkaitan!"

(28) Nagsabi ang pinakamaigi sa kanila: "Hindi ba nagsabi ako sa inyo na bakit kasi hindi kayo nagluluwalhati [kay Allāh]?"

(29) Nagsabi sila: "Kaluwalhatian sa Panginoon natin! Tunay na tayo dati ay mga tagalabag sa katarungan."

(30) Kaya lumapit sila sa isa’t isa habang nagsisisihan.

(31) Nagsabi sila: "O kapighatian sa atin; tayo dati ay mga tagapagmalabis.

(32) Marahil ang Panginoon natin ay magpalit sa atin ng higit na mabuti kaysa roon; tunay na tayo sa Panginoon natin ay mga naghahangad."

(33) Gayon ang pagdurusa at talagang ang pagdurusa sa Kabilang-buhay ay higit na malaki, kung sakaling sila ay nakaaalam.

(34) Tunay na ukol sa mga tagapangilag magkasala, sa piling ng Panginoon nila, ang mga hardin ng kaginhawahan.

(35) Kaya gagawa ba Kami sa mga Muslim gaya ng mga salarin?

(36) Ano ang mayroon sa inyo? Papaano kayong humahatol?

(37) O mayroon kayong isang kasulatan na doon ay nag-aaral kayo,

(38) na tunay na ukol sa inyo roon ay talagang ang minamabuti ninyo?

(39) O mayroon kayong mga pinanumpaan sa Amin, na aabot hanggang sa Araw ng Pagbangon, na tunay na ukol sa inyo ay ang hinahatol ninyo?

(40) Magtanong ka sa kanila kung alin sa kanila roon ay tagaako.

(41) O mayroon silang mga pantambal? Kaya magdala sila ng mga pantambal nila kung sila ay mga tapat,

(42) sa Araw na may itatambad na isang lulod at tatawagin sila tungo sa pagpapatirapa ngunit hindi sila makakakaya.

(43) Nagpapakumbaba ang mga paningin nila, may lumulukob sa kanila na isang kaabahan samantalang sila nga dati ay inaanyayahan sa pagpatirapa habang sila ay malusog.

(44) Kaya hayaan mo Ako at ang sinumang nagpapasinungaling sa pakikipag-usap na ito; magpapain Kami sa kanila mula sa hindi nila nalalaman.

(45) Magpapalugit Ako para sa kanila. Tunay na ang pakana Ko ay matibay.

(46) O nanghihingi ka ba sa kanila ng isang pabuya kaya sila dahil sa isang pagkakamulta ay mga napabibigatan?

(47) O taglay ba nila ang [kaalaman sa] Lingid kaya sila ay nagsusulat [nito]?

(48) Kaya magtiis ka sa hatol ng Panginoon mo at huwag kang maging gaya ng kasamahan ng isda noong nanawagan siya habang siya ay nahahapis.

(49) Kung sakaling hindi nakaabot sa kanya ang isang biyaya mula sa Panginoon niya ay talaga sanang ihinagis siya sa kahawanan samantalang siya ay pinupulaan.

(50) Ngunit humirang sa kanya ang Panginoon niya, saka gumawa sa kanya kabilang sa mga maayos.

(51) Tunay na halos ang mga tumangging sumampalataya ay talagang magpapadulas sa iyo sa pamamagitan ng mga tingin nila noong nakarinig sila sa paalaala at nagsasabi sila: "Tunay na siya ay talagang isang baliw."

(52) Walang iba ito kundi isang paalaala para sa mga nilalang.

<     >