<     >  

73 - Al-Muzzammil ()

|

(1) O nakabalot,

(2) bumangon ka [upang magdasal] sa gabi, maliban sa kaunting [bahagi nito]:

(3) sa kalahati nito, o magbawas ka mula rito ng kaunti,

(4) o magdagdag ka rito at bumigkas ka ng Qur’ān sa isang [tamang] pagbigkas.

(5) Tunay na Kami ay magpupukol sa iyo ng isang sinasabing mabigat.

(6) Tunay na ang pagbangon [sa pagsamba] sa gabi ay higit na matindi sa pagtalab at higit na matuwid sa pagsabi.

(7) Tunay na ukol sa iyo sa maghapon ay isang magagawang mahaba.

(8) Umalala ka sa ngalan ng Panginoon mo at mag-ukol ka [ng sarili sa pagsamba] sa Kanya sa isang [tapat na] pag-uukol.

(9) Ang Panginoon ng silangan at kanluran, walang Diyos kundi Siya; kaya gumawa ka sa Kanya bilang Pinagkakatiwalaan.

(10) Magtiis ka sa sinasabi nila at umiwan ka sa kanila ayon sa isang pag-iwang marikit.

(11) Hayaan mo Ako at ang mga tagapagpasinungaling na may biyaya at mag-anta-antabay ka sa kanila nang kaunti.

(12) Tunay na taglay Namin ay mga panggapos at isang impiyerno,

(13) at isang pagkain na may pambara at isang pagdurusang masakit,

(14) sa Araw na yayanig ang lupa at ang mga bundok, at ang mga bundok ay magiging bunton ng buhanging gumuguho.

(15) Tunay na Kami ay nagsugo sa inyo ng isang Sugo na tagasaksi sa inyo kung paanong nagsugo Kami kay Paraon ng isang sugo.

(16) Ngunit sumuway si Paraon sa sugo kaya dumaklot Kami sa kanya sa isang pagdaklot na mabigat.

(17) Kaya papaano kayong mangingilag kung tumanggi kayong sumampalataya sa isang araw na gagawa sa mga bata na ubanin?

(18) Ang langit ay mabibitak sa [Araw na] iyon. Laging ang pangako Niya ay magagawa.

(19) Tunay na ito ay isang pagpapaalaala, kaya ang sinumang lumuob ay gumawa siya tungo sa Panginoon niya ng isang landas.

(20) Tunay na ang Panginoon mo ay nakaaalam na ikaw ay tumatayo [sa pagdarasal] sa pinakamalapit sa dalawang-katlo ng gabi o kalahati nito o isang katlo nito, at [gayon din] ang isang pangkatin kabilang sa mga kasama sa iyo. Si Allāh ay nagtatakda sa [sukat ng] gabi at maghapon. Nakaalam Siya na hindi kayo makakakaya niyon saka tumanggap Siya sa inyo ng pagbabalik-loob kaya bumigkas kayo ng anumang naging madali mula sa Qur’ān. Nakaalam Siya na kabilang sa inyo ay magiging mga may-sakit, may mga iba na maglalakbay sa lupain habang naghahanap ng kabutihang-loob ni Allāh, at may mga iba pa na makikipaglaban sa landas ni Allāh. Kaya bumigkas kayo ng anumang naging madali mula rito. Magpanatili kayo ng pagdarasal, magbigay kayo ng zakāh, at magpautang kayo kay Allāh ng isang pautang na maganda. Ang anumang ipanauuna ninyo para sa mga sarili ninyo na kabutihan ay makatatagpo kayo rito, sa ganang kay Allāh, ng isang higit na mabuti at isang higit na mabigat sa pabuya. Humingi kayo ng tawad kay Allāh; tunay na si Allāh ay Mapagpatawad, Maawain.

<     >