<     >  

77 - Al-Mursalaat ()

|

(1) Sumpa man sa mga [hanging] isinusugo nang sunud-sunod,

(2) saka sa mga [hanging] bumubugso sa isang pagbugso;

(3) sumpa man sa mga [anghel na] nagkakalat [ng ulan] sa isang pagkakalat,

(4) saka sa mga [anghel na] nagbubukod sa isang pagbubukod,

(5) saka sa mga [anghel na] naghahatid ng isang paalaala

(6) bilang pagdadahilan o bilang pagbabala;

(7) tunay na ang ipinangangako sa inyo ay talagang magaganap.

(8) Kaya kapag ang mga bituin ay pinawi,

(9) kapag ang langit ay biniyak,

(10) kapag ang mga bundok ay pinalis,

(11) at kapag ang mga sugo ay tinaningan,

(12) para sa aling araw inantala sila?

(13) Para sa Araw ng Pagpapasya.

(14) Ano ang nagpabatid sa iyo kung ano ang Araw ng Pagpapasya?

(15) Kapighatian sa Araw na iyon ay ukol sa mga tagapagpasinungaling!

(16) Hindi ba Kami nagpahamak sa mga sinauna?

(17) Pagkatapos nagpasunod Kami sa kanila ng mga huli.

(18) Gayon ang ginagawa Namin sa mga salarin.

(19) Kapighatian sa Araw na iyon ay ukol sa mga tagapagpasinungaling!

(20) Hindi ba Kami lumikha sa inyo mula sa likidong hamak,

(21) saka naglagay Kami niyon sa isang pamamalagiang matibay

(22) hanggang sa isang panahong nalalaman?

(23) Saka nagtakda Kami, saka kay inam ang Tagapagtakda!

(24) Kapighatian sa Araw na iyon ay ukol sa mga tagapagpasinungaling!

(25) Hindi ba Kami gumawa sa lupa bilang ipunan

(26) ng mga buhay at ng mga patay?

(27) Naglagay Kami rito ng mga matatag na bundok na matatayog at nagpainom Kami sa inyo ng isang tubig tabang.

(28) Kapighatian sa Araw na iyon ay ukol sa mga tagapagpasinungaling!

(29) [Sasabihin]: "Humayo kayo tungo sa [pagdurusang] dati ninyong pinasisinungalingan.

(30) Humayo kayo tungo sa aninong may tatlong sangay,

(31) na hindi panlilim ni makapagpapakinabang laban sa liyab."

(32) Tunay na ito ay nagtatapon ng mga alipato na gaya ng palasyo.

(33) Para bang ang mga ito ay mga itim na kamelyong naninilaw.

(34) Kapighatian sa Araw na iyon ay ukol sa mga tagapagpasinungaling!

(35) Ito ay Araw na hindi sila bibigkas,

(36) at hindi magpapahintulot sa kanila para magdahi-dahilan sila.

(37) Kapighatian sa Araw na iyon ay ukol sa mga tagapagpasinungaling!

(38) Ito ay Araw ng Pagpapasya; magtitipon Kami sa inyo at sa mga sinauna.

(39) Kaya kung nagkaroon kayo ng isang pakana ay magpakana kayo laban sa Akin.

(40) Kapighatian sa Araw na iyon ay ukol sa mga tagapagpasinungaling!

(41) Tunay na ang mga tagapangilag magkasala ay nasa mga lilim at mga bukal,

(42) at mga prutas mula sa anumang ninanasa nila.

(43) [Sasabihin]: "Kumain kayo at uminom kayo nang kaiga-igaya dahil sa dati ninyong ginagawa."

(44) Tunay na Kami ay gayon gaganti sa mga tagagawa ng mabuti.

(45) Kapighatian sa Araw na iyon ay ukol sa mga tagapagpasinungaling!

(46) [Sasabihin]: "Kumain kayo at magtamasa kayo nang kaunti; tunay na kayo ay mga salarin."

(47) Kapighatian sa Araw na iyon ay ukol sa mga tagapagpasinungaling!

(48) Kapag sinabi sa kanila: "Yumukod kayo," hindi sila yumuyukod.

(49) Kapighatian sa Araw na iyon ay ukol sa mga tagapagpasinungaling!

(50) Kaya sa aling pag-uusap matapos nito sasampalataya sila?

<     >