<     >  

78 - An-Naba ()

|

(1) Tungkol sa ano nagtatanungan sila?

(2) Tungkol sa balitang dakila,

(3) na sila kaugnay rito ay mga nagkakaiba-iba.

(4) Aba’y hindi! Makaaalam sila.

(5) Pagkatapos aba’y hindi! Makaaalam sila.

(6) Hindi ba Kami gumawa sa lupa bilang nakalatag

(7) at sa mga bundok bilang mga tulos?

(8) Lumikha Kami sa inyo na magkapares.

(9) Gumawa Kami sa pagtulog ninyo bilang pamamahinga.

(10) Gumawa Kami sa gabi bilang kasuutan.

(11) Gumawa Kami sa maghapon bilang pinaghahanap-buhayan.

(12) Nagpatayo Kami sa ibabaw ninyo ng pitong matindi.

(13) Gumawa Kami ng isang sulo na palaliyab.

(14) Nagpababa Kami mula sa mga dagim ng isang tubig na bumubuhos

(15) upang magpalabas Kami sa pamamagitan nito ng mga butil at halaman

(16) at mga harding magkakapulupot.

(17) Tunay na ang Araw ng Pagpapasya ay isang takdang oras

(18) sa Araw na iihip sa tambuli saka pupunta kayo na pulu-pulutong.

(19) Bubuksan ang langit saka ito ay magiging mga pintuan.

(20) Iuusad ang mga bundok saka ang mga ito ay magiging isang malikmata.

(21) Tunay na ang Impiyerno ay magiging isang pantambang,

(22) na para sa mga tagapagmalabis ay isang uwian,

(23) na mga mamamalagi roon sa mga yugto.

(24) Hindi sila makatitikim doon ng isang lamig ni isang inumin,

(25) maliban sa isang nakapapasong tubig at isang nana

(26) bilang ganting angkop.

(27) Tunay na sila dati ay hindi nag-aasam ng isang pagtutuos.

(28) Nagpasinungaling sila sa mga tanda Namin nang isang [tahasang] pagpapasinungaling.

(29) Sa bawat bagay ay nag-isa-isa Kami sa isang talaan.

(30) Kaya lumasap kayo sapagkat hindi Kami magdaragdag sa inyo kundi ng isang pagdurusa.

(31) Tunay na ukol sa mga tagapangilag magkasala ay isang pagtatamuan

(32) ng mga hardin at mga ubasan,

(33) ng mga dalagang mabibilog ang dibdib, na mga magkasinggulang,

(34) at ng kopang pinuno.

(35) Hindi sila makaririnig doon ng isang kabalbalan ni isang pagsisinungaling,

(36) bilang ganti mula sa Panginoon mo, bilang bigay na sulit

(37) [mula sa] Panginoon ng mga langit at lupa at anumang nasa pagitan ng mga ito, ang Napakamaawain; hindi sila nakapangyayari sa Kanya sa isang pakikipag-usap.

(38) Sa Araw na tatayo ang Espiritu at ang mga anghel nang nakahanay, hindi sila magsasalita maliban sa sinumang nagpahintulot para roon ang Napakamaawain at magsasabi iyon ng tumpak.

(39) Iyon ay ang Araw na totoo; kaya ang sinumang lumuob gumawa siya tungo sa Panginoon niya ng isang uwian.

(40) Tunay na Kami ay nagbabala sa inyo ng isang pagdurusang malapit sa Araw na titingin ang tao sa anumang ipinauna ng mga kamay niya at magsasabi ang tagatangging sumampalataya: "O kung sana ako ay naging alabok!"

<     >