<     >  

79 - An-Naazi'aat ()

|

(1) Sumpa man sa mga [anghel na] nag-aalis [ng kaluluwa] sa isang paghatak,

(2) sumpa man sa mga [anghel na] humahablot sa isang paghunos,

(3) sumpa man sa mga [anghel na] lumalangoy sa isang paglangoy [na pababa-pataas],

(4) saka sa mga [anghel na] nag-uunahan sa isang pag-uunahan [sa pagtalima],

(5) saka sa mga [anghel na] nagpapatupad sa isang utos,

(6) sa araw na yayanig ang tagayanig,

(7) habang sumusunod dito ang kasunod.

(8) May mga puso sa araw na iyon na kakabug-kabog.

(9) Ang mga paningin ng mga ito ay nagpapakumbaba.

(10) Nagsasabi sila: "Tunay bang kami ay talagang mga pababalikin sa dating kalagayan?

(11) Kapag ba kami ay naging mga butong nabukbok?"

(12) Magsasabi sila: "Iyon samakatuwid ay isang pagbalik na lugi."

(13) Saka ito ay nag-iisang bulyaw lamang,

(14) saka biglang sila ay nasa balat ng lupa.

(15) Nakarating kaya sa iyo ang sanaysay kay Moises?

(16) Noong nanawagan sa kanya ang Panginoon niya sa pinabanal na lambak ng Ṭuwā:

(17) "Pumunta ka kay Paraon; tunay na siya ay nagmalabis.

(18) Saka magsabi ka: ‘Ibig mo kaya na magpakalinis ka

(19) at magpatnubay ako sa iyo tungo sa Panginoon mo para matakot ka [sa Kanya]?"

(20) Kaya nagpakita siya rito ng tandang pinakamalaki,

(21) ngunit nagpasinungaling ito at sumuway ito.

(22) Pagkatapos tumalikod ito na nagpupunyagi [laban kay Moises].

(23) Kaya kumalap ito [ng mga kawal] saka nanawagan

(24) saka nagsabi: "Ako ay ang panginoon ninyong pinakamataas."

(25) Kaya nagpataw rito si Allāh ng parusang panghalimbawa sa Kabilang-buhay at Unang-buhay.

(26) Tunay na sa gayon ay talagang may maisasaalang-alang para sa sinumang natatakot [kay Allāh].

(27) Kayo ba ay higit na matindi sa pagkakalikha o ang langit, na ipinatayo Niya?

(28) Nag-angat Siya ng tuktok nito at humubog Siya nito.

(29) Nagpakulimlim Siya ng gabi nito at nagpalabas Siya ng kaliwanagan nito.

(30) Sa lupa, matapos niyon, ay naglagak Siya nito.
Sa lupa, matapos niyon, ay nagpahugis-itlog Siya nito.

(31) Nagpalabas Siya mula rito ng tubig nito at pastulan nito.

(32) Sa mga bundok ay nag-angkla,

(33) bilang tinatamasa para sa inyo at para sa mga hayupan ninyo.

(34) Ngunit kapag dumating ang Tagapag-umapaw na Pinakamalaki –

(35) sa Araw na magsasaalaala ang tao sa pinagpunyagian niya

(36) at itatanghal ang Impiyerno para sa sinumang makakikita –

(37) hinggil sa sinumang nagmalabis

(38) at nagtangi sa buhay na pangmundo,

(39) tunay na ang Impiyerno ay ang kanlungan;

(40) at ang sinumang nangamba sa pagtayo sa [harap ng] Panginoon niya at sumaway sa sarili laban sa pithaya,

(41) tunay na ang Paraiso ay ang kanlungan.

(42) Nagtatanong sila sa iyo tungkol sa Huling Sandali kung kailan ang pagdaong niyon?

(43) Nasa ano ka para bumanggit niyon?

(44) Tungo sa Panginoon mo ang pagwawakasan niyon.

(45) Ikaw ay isang tagapagbabala lamang ng sinumang natatakot doon.

(46) Para bang sila, sa Araw na makikita nila iyon, ay hindi namalagi maliban sa isang hapon o isang umaga nito.

<     >