<     >  

81 - At-Takwir ()

|

(1) Kapag ang araw ay ipinulupot,

(2) kapag ang mga bituin ay pumanglaw,

(3) kapag ang mga bundok ay iuusad,

(4) kapag ang mga buntis na kamelyo ay pinabayaan,

(5) kapag ang mga mailap na hayop ay kinalap,

(6) kapag ang mga dagat ay pinagliyab,

(7) kapag ang mga kaluluwa ay ipinagpares,

(8) kapag ang [batang] babaing inilibing nang buhay ay tatanungin

(9) dahil sa aling pagkakasala siya pinatay,

(10) kapag ang mga pahina ay inilatag,

(11) kapag ang langit ay tinuklap,

(12) kapag ang Impiyerno ay pinagliyab,

(13) at kapag ang Paraiso ay pinalapit;

(14) malalaman ng isang kaluluwa ang ilalahad nito.

(15) Kaya talagang sumusumpa Ako sa mga bituing umuurong,

(16) na umiinog na nagtatago,

(17) at sa gabi kapag bumalik-balik ito,

(18) at sa madaling-araw kapag huminga ito;

(19) tunay na [ang Qur’ān na] ito ay talagang sinabi sa isang sugong marangal,

(20) na may lakas sa ganang May-ari ng Trono, na mataas sa kalagayan,

(21) na tinatalima, pagkatapos mapagkakatiwalaan.

(22) Ang kasamahan ninyo ay hindi isang baliw.

(23) Talaga ngang nakakita siya rito sa abot-tanaw na malinaw.

(24) Siya, [sa pagpapaabot] sa Lingid, ay hindi isang sakim.

(25) [Ang Qur’ān na] ito ay hindi sinabi ng isang demonyong kasumpa-sumpa.

(26) Kaya saan kayo pupunta?

(27) Walang iba ito kundi isang paalaala para sa mga nilalang

(28) para sa sinumang lumoob kabilang sa inyo na magpakatuwid,

(29) at hindi kayo magloloob maliban na lumuob si Allāh, ang Panginoon ng mga nilalang.

<     >