<     >  

86 - At-Taariq ()

|

(1) Sumpa man sa langit at sa tagapunta sa gabi.

(2) Ano ang nagpabatid sa iyo kung ano ang tagapunta sa gabi?

(3) [Ito] ang bituing tumatagos.

(4) Walang kaluluwa malibang dito ay may isang tagapag-ingat.

(5) Kaya tumingin ang tao mula sa ano siya nilikha.

(6) Nilikha siya mula sa isang likidong pumupulandit,

(7) na lumalabas mula sa pagitan ng gulugod at mga tadyang.

(8) Tunay na Siya, sa pagpapabalik dito, ay talagang Nakakakaya.

(9) Sa Araw na sisiyasatin ang mga lihim,

(10) walang ukol sa kanya na anumang lakas ni tagapag-adya.

(11) Sumpa man sa langit na may pagpapabalik,

(12) sumpa man sa lupa na may bitak;

(13) tunay na [ang Qur’ān na] ito ay talagang isang sinabing pambukod,

(14) at hindi ito ang biru-biro.

(15) Tunay na sila ay nagpapakana ng pakana,

(16) at nagpapakana naman Ako ng pakana.

(17) Kaya mag-anta-antabay ka sa mga tagatangging sumampalataya, mag-antabay ka sa kanila nang hinay-hinay.

<     >