<     >  

87 - Al-A'laa ()

|

(1) Magluwalhati ka sa ngalan ng Panginoon mo, ang Pinakamataas,

(2) na lumikha saka humubog,

(3) na nagtakda saka nagpatnubay,

(4) na nagpalabas ng pastulan,

(5) saka gumawa Siya rito na yagit na nangingitim.

(6) Magpapabigkas Kami sa iyo [ng Qur’ān] kaya hindi ka makalilimot,

(7) maliban sa niloob ni Allāh. Tunay na Siya ay nakaaalam sa lantad at anumang nagkukubli.

(8) Magpapadali Kami sa iyo para sa pinakamadali.

(9) Kaya magpaalaala ka kung mapakikinabangan ang paalaala.

(10) Magsasaalaala ang sinumang natatakot [kay Allāh]

(11) at umiiwas dito ang pinakamalumbay,

(12) na masusunog sa Apoy na pinakamalaki.

(13) Pagkatapos hindi siya mamamatay roon at hindi mabubuhay.

(14) Nagtagumpay nga ang sinumang nagpakalinis [sa kasalanan]

(15) at bumanggit sa ngalan ng Panginoon niya saka nagdasal.

(16) Bagkus nagtatangi kayo ng buhay na pangmundo

(17) samantalang ang Kabilang-buhay ay higit na mabuti at higit na nananatili.

(18) Tunay na ito ay talagang nasa mga unang kalatas,

(19) na mga kalatas nina Abraham at Moises.

<     >