<     >  

93 - Ad-Dhuhaa ()

|

(1) Sumpa man sa kaliwanagan [ng umaga],

(2) sumpa man sa gabi kapag lumukob ito;

(3) hindi namaalam sa iyo ang Panginoon mo at hindi Siya nasuklam.

(4) Talagang ang Kabilang-buhay ay higit na mabuti para sa iyo kaysa sa Unang-buhay.

(5) Talagang magbibigay sa iyo ang Panginoon mo kaya malulugod ka.

(6) Hindi ba nakatagpo Siya sa iyo na isang ulila kaya kumanlong Siya sa iyo?

(7) Nakatagpo Siya sa iyo na isang nalilingat kaya nagpatnubay Siya.

(8) Nakatagpo Siya sa iyo na isang naghihikahos kaya nagpasapat Siya.

(9) Kaya tungkol naman sa ulila ay huwag kang maniil.

(10) Tungkol naman sa nanghihingi ay huwag kang magtaboy.

(11) Tungkol naman sa kaugnay sa biyaya ng Panginoon mo ay magsaysay ka.

<     >