<     >  

94 - Ash-Sharh ()

|

(1) Hindi ba nagpaluwag Kami para sa iyo ng dibdib mo?

(2) Nag-alis Kami palayo sa iyo ng pasanin mo,

(3) na nakabigat sa likod mo.

(4) Nag-angat Kami para sa iyo ng pagbanggit sa iyo.

(5) Kaya tunay na kasama sa hirap ay ginhawa.

(6) Tunay na kasama sa hirap ay ginhawa.

(7) Kaya kapag nakatapos ka [sa gawain] ay magpakapagal ka [sa pagsamba],

(8) at sa Panginoon mo ay magmithi ka.

<     >