<     >  

95 - At-Tin ()

|

(1) Sumpa man sa igos at oliba,

(2) sumpa man sa kabundukan ng Sinai,

(3) sumpa man sa matiwasay na bayang ito;

(4) talaga ngang lumikha Kami sa tao sa isang pinakamagandang paghuhubog.

(5) Pagkatapos nagpanauli Kami sa kanya sa pinakamababa sa mga mababa,

(6) maliban sa mga sumampalataya at gumawa ng mga maayos sapagkat ukol sa kanila ay isang pabuyang hindi matitigil.

(7) Kaya ano ang nagpapasinungaling sa iyo, matapos nito, sa Paggantimpala?

(8) Hindi ba si Allāh ay ang pinakahukom ng mga hukom?

<     >