<     >  

97 - Al-Qadr ()

|

(1) Tunay na Kami ay nagpababa nito sa Gabi ng Pagtatakda.

(2) Ano ang nagpabatid sa iyo kung ano ang Gabi ng Pagtatakda?

(3) Ang Gabi ng Pagtatakda ay higit na mabuti kaysa sa isang libong buwan.

(4) Nagbababaan ang mga Anghel at ang Espiritu rito ayon sa pahintulot ng Panginoon Nila kalakip ng bawat utos –

(5) kapayapaan ito – hanggang sa paglitaw ng madaling-araw.

<     >