<     >  

99 - Az-Zalzala ()

|

(1) Kapag niyanig ang lupa sa pagyanig nito,

(2) at nagpalabas ang lupa ng mga pabigat nito,

(3) at nagsabi ang tao: "Ano ang mayroon dito?"

(4) sa Araw na iyon ay magsasaysay ito ng mga ulat nito

(5) dahil ang Panginoon mo ay nagkasi rito.

(6) Sa Araw na iyon ay hahayo ang mga tao nang hiwa-hiwalay upang pakitaan sila ng mga gawa nila.

(7) Kaya ang sinumang gumawa ng kasimbigat ng isang katiting na kabutihan ay makikita niya iyon,

(8) at ang sinumang gumawa ng kasimbigat ng isang katiting na kasamaan ay makikita niya iyon.

<     >