Тэухьидымрэ иманымрэ зыхэлъхэм яхуэфащэр ()

Мухьэммэд бин Ибрахим Ат-Тууейджири

Тэухьидымрэ иманымрэ зыхэлъхэр Алыхьым къигъэгугъащ мы дунейм къаритыну куэд, абым щыщ: ехъул1эныгъэ, тек1уэныгъэ... Ахърэтми яхуигъэхьэзыращ ф1ыгъуэхэу нэм имылъэгъуа, тхьэк1умэм зэхимыха, гум къэмык1а

  |

  Тэухьидымрэ иманымрэ зыхэлъхэм яхуэфащэр

  [ شركسي – Circassian Адыгэбзэ]

  Мухьэммэд аль-Тууейджри

  Ибрахим и къуэ

  —™

  Зэзыдзэк1ар ик1и бзэ лъэныкъуэк1э еплъыжар:

  Аматуллах Шэркэси

  Шэрихьэт лъэныкъуэк1э еплъыжар:

  Абу Мухьэммэд Шэркэси

  جزاء

  أهل التوحيد والإيمان

  محمد بن إبراهيم التويجري

  —™

  ترجمة وتدقيق لغوي:

  أمة الله الشركسي

  مراجعة شرعية:

  أبو محمد الشركسي

  Тэухьидымрэ иманымрэ

  зыхэлъхэм яхуэфащэр

  - Тэухьидымрэ иманымрэ зыхэлъхэр Алыхьым тыгъэ лъап1эхэк1э мы дунейм къигъэгугъащ, ахэм ящыщу нэхъ лъап1э дыдэхэр: ехъул1эныгъэ, тек1уэныгъэ, лъэк1ыныгъэ щ1ым деж къаритащ, къащхьэщожыр ахэм, шынагъуэм щехъумэ, къырегъэл, бэрэчэтыр къарет, джаурхэр къатригъак1уэкъым, Алыхьыр ящ1ыгъущ хэхауэ, ф1ыуэ елъагъухэр.

  Ахърэтым къигъэгугъахэщ ф1ыгъуэу щы1эхэмк1э, мылъкушхуэк1э, нэм имылъэгъуауэ, тхьэк1умэм зэхимыхауэ, ц1ыхум и гум къэмык1ауэ: «Псэм ищ1экъым къыхуэгъэхьэзырар нэхъ ф1эф1ым щыщу, ящ1ам щхьэк1э яхуэфащэу». (Ас-сэдждэ: 17).

  Нэхъ лъап1эу тэухьидымрэ иманымрэ зыхэлъхэм къаритахэм мы дунейми ахърэтми щыщ:

  Япэрауэ, Щы1эныгъэ дахэ мы дунейми ахърэтми.

  Алыхьым жи1ащ: «Ц1ыхухъуи ц1ыхубзуи ф1ы зыщ1ар ик1и ар му1минмэ щы1эныгъэ дахэк1э дгъэпсэунущ, я псапэри яттынущ нэхъыф1у ящ1ахэм папщ1э». (Ан-Нэхьл: 97).

  Ет1уанэу, жэнэтым ихьэнущ.

  Алыхьым жи1ащ: «Алыхьым иман зи1э хъуахэу ф1ы зыщ1ахэр жэнэт псы къыздыщ1эжхэм иришэнущ, Алыхьым зыхуейр ещ1э». (Аль-Хьэдж: 14).

  Ещанэу, жэнэтым и ф1ыгъуэхэм зэпымычу хэтынущ.

  Алыхьым жи1ащ: «Иман зи1эу 1уэхуф1 зыщ1ахэр гъэгуф1э ахэм щхьэк1э жэнэт псы къызщ1эжхэр зэрахуэфащэмк1э, абым щыщу шхын къыратмэ жа1эр: «Мыр ипэм къыдатауэ щыта», ауэ къыхуахьар ещхьу аращ. Абыхэм щхьэгъусэ къабзэхэр я1эщ абдежым, сыт щыгъуи щы1энухэщ абдеж». (Аль-Бэкъэрэ: 25).

  Епл1анэу, тхьэр яхуэаразыщ.

  Алыхьым жи1ащ: «Алыхьым му1минхэмрэ му1минэтхэмрэ игъэгугъащ жэнэт псыхэр къызщ1эжым сытым щыгъуи зэпымычу щы1эну, унэ дэгъуэхэмк1э жэнэтым, ауэ Алыхьым и аразыныгъэр нэхъ инщ. Аращ ехъул1эныгъэ нэхъ лъап1эр». (Ат-Тэубэ: 72).

  Етхуанэу, Алыхьышхуэу Лъап1эу Лъагэр жэнэтым ялъэгъунущ.

  Алыхьым жи1ащ: «Нэгухэр а махуэм нэжэгужэщ, я тхьэм еплъхэу». (Аль-Къиямэ: 22-23).

  Еханэу, Алыхь Лъап1эу лъагэм пэгъунэгъухэщ.

  Алыхьым жи1ащ: «Ф1эщхъуныгъэ быдэ зи1эхэр жэнэтхэмрэ псыхэмрэ хэтщ, щ1ып1э пэжым псори зыхузэф1эк1 Унэфэщ1ым деж». (Аль-Къэмэр: 54-55).

  Ебланэу, Тхьэ Лъап1эу Лъагэм и псалъэхэр зэхахынущ.

  Алыхьым жи1ащ: «Жэнэтым щы1эхэр а махуэм гуф1эгъуэ куэдым хэтщ, езыхэри я щхьэгъусэхэри жьауэхэм п1э щабэхэм зытрагъащ1э, ахэм папщ1э пхъэщхьэмыщхьэхэмрэ зыхуейуэ хъуамрэ щы1эщ. «Сэлям» псалъэр къажре1э я Тхьэ Гущ1эгъушхуэ зи1эм». (Ясин: 55-58).

  Еянэу, маф1эм къелынущ.

  Алыхьым жи1ащ: «Псори фыщхьэщык1ынущ абым, аращ уи Тхьэм унафэу къихьар. Ит1анэ тхьэшынагъуэ зыхэлъхэр къедгъэлынущи залымыгъэ зыщ1ахэр лъэгуажэмыщхьэу къэдгъэнэнущ». (Мэрям: 71-72).

  - Дунейм дыкъызэригъэгугъахэр иджыпсту мысылмэн куэдым я гъащ1эм щы1экъым, абым къик1ыр я иманыр зэрыкъарууншэращ, ик1и унэсыфынукъым абым иманыр нэхъ быдэ умыщ1ауэ зэрыщытын хуейм хуэдэу. Алыхьым дыкъызэригъэгугъахэр къытлъысыным папщ1э ди иманымрэ ди 1уэхуф1хэмрэ бегъымбархэмрэ сэхьабэхэмрэ я иманымрэ 1уэхуф1хэмрэ нэдгъэсын хуейщ ипэжып1эк1э.

  1 – Алыхьым жи1ащ: «Фэ ф1эщхъуныгъэу фи1эм хуэдэу езыхэми я ф1эщхъуныгъэр щытмэ гъуэгу занщ1эм теувахэщ. Ауэ абым тек1амэ, къуэншагъэм хэхуахэщ. Алыхьым абыхэм уащихъумэнщ, ар Ас-Сэмигь, Аль-Гьэлим». (Аль-Бэкъэрэ: 137).

  2 – Алыхьым жи1ащ ит1ани: «Уэ ф1эщхъуныгъэ зи1эхэ, Алыхьымрэ, и л1ык1уэмрэ, тхылъыу и лык1уэм къыхуригъэхамрэ, тхылъыу ипэк1э къыригъэхамрэ фи ф1эщ фыщ1. Алыхьымрэ, и мэлэ1ичхэмрэ, и тхылъхэмрэ, и л1ык1уэхэмрэ, къемэт махуэмрэ зи ф1эщ мыхъур щыуащ щыуэныгъэ жыжьэ дыдэк1э». (Ан-Нисаl: 136).

  3 – Алыхьым иджыри жи1ащ: «Уэ ф1эщхъуныгъэ зи1эхэ, диныр зэрыпсоуэ къафщтэ, шейт1аным и гъуэгухэм фытемыхьэ, ар фи бий нахуэщ». (Аль-Бэкъэрэ: 208).