Jokkorɗe nafooje Ngam nguurndam malal ()

Mouhammed Cheikh Sene

Jokkorɗe nafooje Ngam nguurndam malal

  |

  Jokkorɗe nafooje Ngam nguurndam malal

  الأسباب المفيدة للحياة السعيدة

  E Innde Alla jom yurmeende huuɓtodinnde jom yurmeende heeriinde

  Ngardiindi ballifiiɗo

  Yettoode woodanii Alla oon kaanduɗo e kala yettoode, deweteeɗo e goonga alaa so wonaa Alla gooto mbo alaa denndo, Muhammadu ko jiyaaɗo makko nelaaɗo makko, yo kisal e jam ngon e mum.

  So ɗuum yawtii, fooftere ɓernde e weltaare mum e iwgol himmeeji e sunuuji; ko ɗuum kala neɗɗo yiilatoo, ko heen nguurndam mbelɗam heɓato; weltaare e weytaare ndañoo, ɗuum noon hina jogii sababuuji diina, tago e golle, ɗi dentataa so wonaa dow juulɓe timmuɓe, ko wonaaɓe ko hay sinno heɓii heen huunde ko sabu tiiɗnaare jom hakkillaji en nder mum en, ko ɓuri moƴƴude e heewde nafoore heen ko yawtiratɓe.

  Mami jaŋto nder deftere am nde ko ciftormi e sababuuji toowɗi ɗi kala neɗɗo yiilatoo.

  Hina heen waawɓe heɓde ɗi, nguuri nguurndam moƴƴu-ɗam mbel-ɗam, won heen ɓe keɓaani nguuri nguurndam cattu-ɗam mettu-ɗam. Won heen wuurɓe to hakkunde ɗo, nguurdi no newanorii ɗum en. Ko Geno tan wallinortee e keɓgol jam e diiwtugol woroɗde fof.

  Keerol

  Ɓuri mawnude woni iwdi sababuuji ɗi ko gooŋɗinde e gollude golle moƴƴe

  Ɓuri mawnude nder ɗiin sababuuji woni iwdi majji ko gooŋɗinde – liimanaagal wondude e golle moƴƴe, Alla wi'i:

  1. ((Kala golluɗo ko moƴƴi immorde gorko maaɗun suddiiɗo hara ko o gonɗinɗo Allah, men wurnaymo ngurndan weluɗan laaɓuɗan, men yoɓaɓe njoddi maɓɓe ndin ko ɓuri moƴƴude koɓe laatinoo hiɓe gollaynoo ka aduna )) (1) (Nahli/Ñaaki: 97).

  Kala denndinɗo goongɗinal e golle moƴƴe Geno fodanii mbo nguurndam moƴƴam e njoɓdi moƴƴiri Aduna e laakara galle ñiiɓal ɗe.

  Sabu o hina laaɓi cer: ko goongɗinal cellungal rokkata ɓesnoore golle moƴƴe moƴƴinooje ɓerɗe e jikkuuji dokkooji weltaare e weytaare, kaɗa sunaare e ɓiɗteende wonki nder Aduna e laakara.

  Goongɗinɓe ngaal goongɗina, so keɓii ko njiɗi ko weltini njaɓorto ɗum yettude e gollirde ko nafata, ɗuum addanaɓe weytaare e yiɗde yo ɗuum heddo, ngam joortaade baraaji yettooɓe Alla e geɗe goɗɗe ɓurɗe nde ɓesnoore weytaare e weltaare.

  So ɓe keɓii ko welaani walla ko ɓe njiɗaa ko way honu sunaare, ɓe njaɓɓoroo ɗum dartaade e hoybinde fotde baawɗe maɓɓe, ɓe muña muñal jooɗngal ngal alaa goordugal, ɓe keɓa e dartaare he humpitooji mawɗi, ɓe keɓa e muñal ngal baraaji keewɗi, mette njaha, weltaare e yelaaji moƴƴi lomtoo, wondude e ɗamiraare ɓural Alla e mbarjaari mum, hono nulaaɗo (j.k.ng) feññiniri nih nder hadiis celluɗo o wi'i: "kaawise wonande fiyaaku juulɗo, fiyaaku makko fof ko jam, so o heɓii yaajeende o yetta Alla, ɗuum ko jam makko, so o heɓii ɓitteende o muña ɗuum ne kadi ko jam makko ɗum ko juulɓe tan ndañi ɗum". (2) (Muslim).

  Nelaaɗo anndinii men ganngal e jam e ɓesnooje golle juulɗo ko cowatooɗe, so o heɓii jam o yettii Alla, walla o heɓii bone o muñirii Alla.

  Ko waɗi haɗa yiya yimɓe hina ceerta no keɓɓorto jam walla bone, ko ɓurondiral goongɗinal e golle maɓɓe moƴƴe.

  Ciforiiɗo sifaaji jawtuɗi o; heɓɓortoo jam e bone fof ko yettude e muñde, ɗuum addana mbo weltaare e weytaare, e waasde sunaade fiɗtaandu faaɗa, wuura nguuurndam malkiso, joomum heɓata ko nguurndam mbelɗam nder aduna e laakara fof.

  Goɗɗo heɓa yaajeende bewa jikkuuji mum ooño, jaɓɓoroo yaajeende nde hono jawdi nih, wonda e kuuñu e yiɗneede, ɗum fof e waade noon ɓernde mum deeƴataa, hakkille mum saroo weema baŋngeeji keewɗi, ngam hulde woto ko heɓi ko yahde, sabu yiɗde fiɗtaandu alaa to haaɗi, hina yiɗi heɓde geɗe goɗɗe daaña, hina waawi heɓa hina waawi waasa heɓde, hay sinno heɓii ko yiɗi ko haɗataa joomum wuurde nder kulol e ɗeŋƴaare hono haaldaa dow nih. So tawii joomum heɓi ko faaɗeende njiyataa ko hina huli hina ɗeŋƴii wonda e mette, woto naamno/lamndo ko joomum heɓata e malkiso, miijooji ñawɗi, yaawa sekde, hula haa ɓurta keerol, waɗi noon ko wondaani e ɗaminaare heɓde baraaji, walla muñal muññitoowal koybinoowal ɓiɗteende mum.

  Ɗum fof ko ƴeewnda ɗum yiya, so a ƴettii gootel e ɗii nooneeji a ƴeewndiima ɗum nder ngonkaaji yimɓe a yiyat ceerungal mawngal hakkunde juulɗo gollirɗo goongɗinal mum, e mbo wayaano noon, diina hirjinta yimɓe ko yondinaare dow arsukeeji Alla, e ɓure e teddule ceertuɗe ko waɗaniɓe.

  Goongɗinɗo so ñabbu walla baasal yottiima ɗum, ko ngannduɗaa hina waaawi heɓde neɗɗo fof, kañum goongɗinal e yondinaare mum, e weleede feccere Allah feccani ɗum, kaɗat ɗum ɗeŋƴaade, ɗaɓɓirtaa ɓernde mum ko hattanaani, ndaarata ko gonɗo les/ley mum, ndaarataa gonɗo dow mum, ɗuum hina waawi rokkude mbo weltaare e fooftere ɓernde haa o ɓura dokkaaɗo ɗaɓɓale aduna fof tawa aldaa e yondinaare.

  Hono tawirtaa mbo golliraani goongɗinal, so jarriboraama baasal walla woodii ko ɓoccitoraa e geɗe aduna, wondata ko e kaaɗtudi sunaare e malkiso

  Ƴoƴɗo hina anndi nguurndam mum celluɗam nguurndam malal e huɓindaare ko ndaɓɓam no feewi

  1. Ƴoƴɗo hina anndi nguurndam mum nguurndam malal e huɓindaare ko daɓɓam, o fotaani ɓeydoraade raɓɓiɗinde ɗam suno e wuddiɗinde, ɗuum yahdaani e nguurndam celliɗam, so o wayii noon o ɗawa hoore makko, nguurndam wuddeende e sunaare njiirondira mbo, ɗigguɗo e saaysaay fof poti ɗo, kono goongɗinɗo ɓuri yeɗeede siforade nih, e heɓde geɗal timmungal jaawngal walla leelngal.

  2. Hina haani kadi so wodii ko heɓi mbo ko o añi, walla o hulii ma heɓmbo, yo yerondir ɗum e neemaaji diina e aduna ɗi o heɓi, ngaan saanga ma laaɓan mbo ko woni nder mum e neemaji, o annda gañaaɗi keɓɗimbo ɗi no mbay famɗude. Kadi yo o yerondi ko o huli ma heɓ mbo e woroɗde ko e ko o ɗamanii heɓde e jam ko, o waasa woppude miijo bonngo ngoo foola miijo moƴƴo ngo, ndeen kulol makko iwat, o hoddira ko ɓuri mawnude ko jogori heɓde mbo, o hoɗna fiɗtaandu makko so ɗum waɗi, o etoo haɗde ko suwaa waɗde ko waɗde, e hoybinde ko waɗi ko.

  3. Hina jeya e geɗe nafooje: Anndude ko yimɓe to'ata ɗum ko teeŋti noon koŋnguɗi bonɗi, torrataa mbo ko kamɓe torrata, so wonaa so o waɗtii heen hakkille makko o soklarii ɗum, ndeen to'e ɗee njeyat co'irɗe makko, ko ɗuum torratambo, so o waɗtaani heen kakkille makko hay huunde bonnantaa mbo.

  4. Anndu nguurndam maa rewi ko e miijooji maa, so tawii miijoto-ɗaa ko ko waɗan maa nafoore diina e aduna maa, nguurndam maa ko moƴƴam, so wonaa noon ko mbeñ mum.

  5. Hina jeya e geɗe ɓurɗe wawde riiwde suno: Hoɗnude e fiɗtaadu waasde ɗaɓɓude mantoore so wonaa to Alla, so a waɗanii jogiiɗo e mah jojjande walla mbo alaa fof, anndu ɗuum ko gollondiral hakkunde mah e Alla, woto wonde mantoore mbo mbaɗanɗa o, hono Alla haaliri ko yowatii e keeriindi tagoore mum nih:

  ((Andee komen woni ñamminirde on ko fii baraajiɗin ka Allah, men ɗaɓɓiraa on njoddi wana kadi jarneede )). (14) (Alinsaan/ Neɗɗo:9).

  Hina ɓura teeŋtude e gollondiral mah e yimɓe mah e ɓiɓɓe mah e mbo jokkondiral tiiɗngal woni hakkunde mon, so a woownii fiɗtaandu mah riiwandeɓe bone tan a fooftii a fooftanii, hina jeya e ko rokkata fooftere jaggire moƴƴere e golle fawaade e mbelamma fiɗtaandu, tawa aldaa e deftaare ɗeŋƴinoore, nduttoɗaa tawa cooyɗo tawa a heɓaani moƴƴere nde, sabu ndewɗa ko laawol piiltingol, hina jeya e ñeeñal waawde ittude ko heelɗi weli nder nguddiri, ko ndee laaɓgol ɓeydatoo, nguddu natta.

  6. Waɗ geɗe nafooje yeeso mah gollu ngam siinudeɗe, woto yeccito geɗe torrooje haa coklanirma miijaade sababuuji suno e himme wallitoro fooftaade, rentina fiɗtaandu mum e golle kimmuɗe.

  7. Hina jeya e geɗe nafooje: Fellitde waɗa golle potɗe waɗeede jooni, yeewana ko aroyta, so golle potɗe waɗeede jooni mbaɗaaka pawondirat e goɗɗe jawtuɗe, faaɗnana garooje ɗe adda teddeendi, so golle pellitanaama mbaɗaama nde poti waɗeede nde, garoyooje ma miijane miijo semmbinngo ngolliree no moƴƴi.

  8. Hina haani cuɓoɗaa nde golle nafooje kimmuɗe e ɓurɗe himmude, tawa fiɗtaandu mah ko ɗeen wuuranii, pooɗooje yiɗde mah, so wonaa noon tan addata ko haaɓre e nguddu, wallinoro miijo sellungo e diisnaade, diisnatooɗo nimsataa, jaŋngu njuurnoɗaa ko njiɗɗaa waɗde ko haa ɗigga laaɓtan ma, so nafoore hina jojji heen a fellatii, wakkilo/fawoɗaa e Alla hombo yiɗi wakkiltooɓe/fawotooɓe e makko.

  Yettoode woodanii Alla jeyɗo binnde, yo Alla yurme ko'ho'o men Muhammadu e koreeji mum e wondiiɓe mum o hisnaɓe.