Yaa bõe la tũudm-sor laning b sẽn boond tɩ Moemdã?(1) ()

Huseeni wedraogo

Seb-gʋndã goma ninssal vɩɩma yõod yelle tẽn-goãngã zug, la a gom ninsaal naangã yõodo, la a gom wẽnd sẽn kõ ninsaal yama yelle, la yaa bõe yĩnga? Wala a sẽn gom wẽnd sẽn tʋms tẽn-tʋʋmbã yõodo, n tɩ baas ne tẽn-tʋʋm laning b sẽn boon t’a Mohãmadã yelle, la a sẽn wa ne tũudm-sor laningã sẽn yaa "Moemdã"yelle, a leb n wilgame tɩ Moemdã yaa waor sore, rɩl sẽn wate b na n kõo vẽenem n paase.

  |

  Yaa bõe la tũudm-sor laning b sn boond tɩ Moemdã?(1)

  Seb-gʋlsdã: A Wuseeni wedraogo.

  Gʋls-rεmsdã: A yakub wedraogo

  M saam-biiga, D miimi tɩ yãmb yaa waor soaba, D miimi tɩ yãmb mii vɩɩma yεl wʋsgo, la moos maana b yel-ũnd tɩ " yam dεga rig-noorẽ tɩ f gãndegdẽ n kẽedẽ la f gãndegdẽ yitta, tɩ nina wa rɩk-a kõ-fo, yaa rẽ so, tɩ koees lanins d sẽn na n togs ka wã yaa sõsg tɩ d rat n tẽegd mens la d tẽeg d nõng-n-taase, yel-bεd sãnda sẽn sõmb n loe ninlaal buudã fã zugu, yel-kãysa la bʋse? M boonda yãmba t'y wa tɩ d kelg koeesã ne taaba, la d tags ne taaba, yaa wakat-bilf bala.

  Pipi, d rat n deng tẽega d mens ne yεl-sãnda sẽn be nĩnsaal vɩɩma pʋgẽ, tɩ tõnd ye-kãm fãa sõmb n tags b zugu, yel-kãynsã yaa yel bʋse? Yaa sẽn kẽed ne tõnd vɩɩma tẽn-gõanga zugu, d rat n sokka d mens sogsg nins sẽn watã:

  1- yalla maana wãn tɩ tõnd wa vɩ tẽn-gõang kãmga zugu?

  2- yalla tõnd yii yεεne wa be ka? bɩ tõnd yaab-rãemsã sẽn zĩnd tẽn-kãnga zugã yii yεεne n wa vɩɩmd ka?

  3- La tõnd sãa n ki tɩ b mũm tõnd tẽnga-tom pʋgẽ, yalla saam bɩɩ? bɩ yaa zĩiga-to la tõnd loogd n kẽngẽ?

  Yaa sɩda d mĩimẽ tɩ ãdm-biisã wʋsg fãa pa tagsd yel-kãysa zug ye, tɩ tõnd ye-kãm fãa yaol n da sõmbẽlame n bãng tɩ sogs-kẽysa yaa sogs-bεda, tɩ d sõmb n bao b loekre, n paam n bãng d vɩɩma yõod tẽng-kãnga zugu.

  D leb n sok d mens n gese:

  - Yalla tõnd vɩɩ tẽngã zugu tɩ bʋl yĩng d na paam n bao d rɩtl bal n paam dɩtẽ bɩɩ?

  - Yalla tõnd vɩɩ tẽngã zugu tɩ bʋl yĩng d na bao arzεk n paam n noogd d yõor bɩɩ?

  - Bɩ ya d fur pog-neebã n paam noogd d yõor bɩɩ?

  - Bɩ ya d me ro-neeb n kẽ n gãy bal bɩɩ?

  - Yalla tõnd vɩɩma ya woto la a tεk bɩɩ?

  - Yalla maana wãn tɩ tẽn-gõangã wa beẽ?

  - Maana wãn tɩ saasã wa beẽ?

  - Maana wãn tɩ ãdsã wa beẽ?

  - Maana wãn tɩ wĩnto-zugã wa beẽ?

  - Maana wãn tɩ kɩuugã wa beẽ?

  - Maana wãn tɩ saag wa niida?

  - Maana wãn tɩ yʋng la wĩndg wa beẽ?

  - Maana wãn tɩ tãmsã wa beẽ?

  - Maana wãn tɩ tɩɩsã wa beẽ?

  - Maana wãn tɩ rũmsã wa beẽ?

  Ad yaa sogsg wʋsgo, tɩ b loekr yaa toogo, bala tõnd yaab rãmb lanins sẽn vɩɩmd n deng taorã ra baoda sogs-kãysa leokr hal sẽn zãre, la ninsaal yaa yĩmda, bala vɩɩma soaglã, la a kẽna, la a mũsagsã kɩtame tɩ ninsaal yĩmd sogsg-kãysã legsgã baoobo. Ya rẽ so tɩ d rat bẽd ka, n tẽeg d mense la d tẽeg d nong-n-taase tɩ d bãng tɩ d sãa na n tags n zulg n gese, d mikdame tɩ vɩ-kãngã ka sõmb n yaa yaalm yĩng ye; tɩ bala a yel-soalma waoga, ne a wa yɩ zaalm yĩng fass…, yaa rẽ so tɩ tags-zulung rãmba fãa wilgame tɩ bũm laning sẽn sakd ne yam yel-kãnga pʋgẽ, yaa tɩ yaa sob-n-kasẽng n bebe n naan ãndũni-yaleng kãnga, sob-n-kãnga la b sẽn boond tɩ (wẽndã), t'a naanalame bũmb yĩnga, a naana la ne a raabo, raab-kãnga la bõe?

  Yaa d bangẽ, tɩ wẽnd naana ãndũni-kãnga n naa wilg a naam bedrem, la a zɩhlem, la a pãnga, la a leb n wilg a minim-pãnga, la a leb n wilg tɩ naama-to pa be be n zem bamb naama ye, la pãng a to pa be be n zem bamb pãnga ye, rɩl bamb yaa b yembre, b naama pʋgẽ, la b pãnga pʋgẽ, tɩ bũmb wo bũmb lanins sẽn kella fãa ya bamba a wẽnnaam bõ-naandse, rɩl bõ-naandsã ne bamb pa a yen ye, b leb n pa wõnd taab ye, tɩ bala bõ-naandsã pãng la b tõog pa ta wẽnd ye, rɩl bõ-naandsã fãa yaa pãn-komsg rãmba.

  D lebg n wa ninssal yella zug marsã, d sãa na n tags n ges ninssalaa, d mikdame t'a yaa bõ-naandg sẽn pa wõnd a bõ-naan-taasã ye, tɩ bala ninsaal welga bõ-naandsã pʋgẽ n taar yam, n met ro-neeb n kẽed n gãe, la a maand zirs la bõ-zombds tor-tore n zomdẽ, ninsaal leb n tara bãngre n maand teed tor-tor n sõngd a vɩɩma, ninsaal leb n tara minim n gʋnd sεba, la a tɩpd a mabi-taasã, rɩl sɩd pʋgẽ, ninsaal yaa ãndũnĩ vɩɩma fãa taor-soaba.

  La sãa ya ne bõ-naands a taaba sẽn kellã, wẽnnaam naan-b lame tɩ bʋl yĩng tɩ ninsaal na sõng a vɩɩma ne bõ-naands-kãysa, yaa rẽ so tɩ d sõmb n sok d mens n gese, maana wãna tɩ ninsaal wa yãk n yaa tor woto? yaa d bãng tɩ sẽn sakd ne yam yaa tɩ rat n yeelame tɩ pa yaalem yĩng ye, yaa bũmb yĩnga.

  Tõnd sãa bãng wẽnd pãnga la a naama, bũmb ning sẽn ket tɩ d sõmb n bãng yεsaa, yaa tɩ wẽnd sika sεb n na n kõ tõnd kibaya, tɩ sεbã pʋgẽ, kibay waame n wilg tɩ d bãng tɩ tõnd ninsaalbã talla yaab-rãems a yiibu, tɩ b boond-b tɩ a ãdm ne a hawa, wẽnnam naan-b lame n ning-b pʋ-neer pʋga, tɩ b boond pʋʋgã tɩ (ARZẼNA), la a kõ b-yiiba sore tɩ b vɩɩmd b sẽn dat toto, la b rɩ b sẽn dat toto Arzẽna pʋgẽ, la wẽnaam yãka tɩɩga yembre, n yet tɩ b ra rɩ tɩ-kãnga biisã ye, yaa boẽ tɩ wẽnd maan woto? Bala wẽnd miime tɩ b na n kɩɩsa yẽnda. Yaa woto yĩnga, n kɩt t'a sʋɩtãan sẽn yaa ninsaal bε wã na n bεlga hawa t'a na n tɩ yãk tɩɩga-bila n bεlga sɩda adm tɩ b na dɩ, b sẽn kɩɩs wẽnd n dɩ tɩɩga-bilã yɩɩ sababoo, tɩ wẽnd na n sik-b tẽn-gãongã zugu, tɩ bʋl yĩng t'a na zarb-b n gese, yalla b na n basa bamb wẽnnaam kɩɩsg bɩɩ? bɩ yalla b na n sak n tũu Bam wẽnnam koeesã la b saglsã bɩɩ?

  Rɩl yaa woto yĩnga; tɩ ninsaal belma tẽn-gãongã zugã, yaa bʋl yĩng t'a na wa tũ wẽnd sẽn datã, la a zãag a meng ne wẽnd sẽn pa ratã, la a pʋʋs wẽnd ne a sẽn naana wã, la a leb n soees wẽnde. Rɩl d sõmb n bãngame tɩ wẽnd pa ye tɩ ninsaal wa tũ bamb yaar ye, ayoo! yaa rẽn so, tɩ wẽnd tʋms a tẽn-tʋʋmba tɩ b wa wilg ninsaalba yẽ a-wẽnnam sorã, la yẽ a-wẽnnaam tũudma sẽn yaa toto; tẽntʋʋmb-kãysa la b sẽn boond tɩ nabiyaam-dãmbã. Rɩl yaa woto n kɩt t'a adm ne a hawa sẽn sig tẽnga zugãa, b roga kamb tɩ fɩɩge, kam-dappa la kam-puglii, ni-wogd la ni-koese, ni-sabl la ni-pεεla, tɩ rẽ yɩɩ sababo t'a adm-kambã fɩɩga wʋsgo, tɩ kamba rog yagnse, tɩ yagnsã me leb n dog kamb la yagnse, tɩ na n yɩ sabab tɩ b na n sãyg n kẽ ãndũnĩ wã weensã fãa pʋgẽ.

  Rɩl hal adm-biisaã vɩɩma sɩngr wakat ãndũni wã zugu, wẽnnam tʋmsa nabiyaama tɩ b boond-a t'a "Nuuh", t'a Nuuh vɩɩmda yʋʋm sẽn kolg yʋʋm tusr ne a zama wã, n wilg-b wẽnnaam tũudm, halɩ n wa tɩ tãag a kũum, tɩ wẽnnaam leb n tʋms nabiyaam a to, tɩ nabiyaam-kãnga wa ledg a Nuuh zãma nengẽ, hal tɩ zãma-kãnga wa loge. Yaa woto tɩ zãma sẽn zĩnd fãa wẽnd tʋmsda tẽn-tʋʋm b nengẽ, rɩl hal dũni wã sɩngr n tog n tãag yaolem vɩɩma, wẽnd pa bak n tʋmsd tẽn-tʋʋmba ye, la wã fãa ya adm-biisã na bang wẽnde, la b bang wẽnd tũudm, la wẽnd maana rẽ fãa n dat n zaarb ninsaalbã n gese, yalla b na n sak n tũu bamb wẽnd bɩɩ, yaa rẽ so tɩ wẽnd maana a naam tɩ zarbgã tara tεka, rɩl rat n yeelame tɩ vɩɩma tara tεka.

  La kibar waa wẽnnaam sεbã pʋgẽ n wilg tɩ nabiyaam-dãmba sõorã yɩɩda tus-koabga, tɩ tẽn-tʋʋmba sõr taa kobs-tã ne zaka, la sãndaa, wẽnd sika kãndgr-sεb n kõ-ba, tɩ b tal n bool neba n tog wẽnnam tũudma sorã zugu, la d tõe sõda sẽn yi tẽn-tʋʋmb kãysa pogẽ: A Musa, la a ɩbraahɩm la a yiisa. Rɩl ninsaalbã somb n kõ sɩd ne tẽn-tʋʋmb kobs-tã fãa gilli, n deeg b zugẽ la b sak tɩ b fãa yaa wẽnnam tẽn-tʋʋmba, t'a tʋm-b tɩ b wa wilg yẽnda a wẽnnam tũudm, la a gɩdg-b yi wẽn-kɩɩsgo, la zog-yoodo lanins wẽnd sẽn pa ratã.

  la sãa yaa ne tẽn-tʋʋmbã yaolem soaba, la b baasg soaba, yẽ yʋr boondame t'a Mohãmad, wẽnnaam tʋmalame, la a sik seb-kasẽng n kõ-a tɩ b boond tɩ "Alkurãana" tɩ bʋl yĩng t'a wa baas tẽn-tʋʋmdɩma; rɩl yaa rẽ so, t'a Mohãmad waa n tigma tẽn-tʋʋmb lanins sẽn deng taorã fãa saglsã, la a Mohãmad zĩnda yʋʋm tusr la kobs-naas ne zak sẽn looge, a vɩɩmda yʋʋm pis-yoob la a tãabo, rɩl a Mohamad boola nebã tɩ b kõ sɩd tɩ yẽ yaa wẽnnam tẽn-tʋʋma, yaa rẽ so tɩ neb lanins sẽn kõ sɩd ne a Mohãmadãa la b sak a tũudma-sorã la b sẽn boond tɩ "Moembã" , a Mohammad sẽn wa ne tũudm-sor laningã la b sẽn boond tɩ "Moemdã".

  Rɩl "Moemdã" yaa vɩɩm la tũudm-sore, tɩ neb wʋsg wʋmd a yʋʋrã bala, la b wʋmd nebã sẽn sãbsd-a; tɩ bala b pa mi a neerma la a waorã ye, yaa rẽ n so tɩ yãmb sãa n dat n bãnga Moemdã sɩd sẽn yaa a soaba, la y tags ne y yam n gese, bɩ y gũ Sẽn wat pʋgẽ tɩ d na n kõ vẽenm wʋsg n paase, sẽn kẽed ne Moemdãa, tɩ y paam n bãng yεl lanins sẽn be a pugẽ, la a sɩdã meg hakɩɩka.

  Wẽ-na song-do, tɩ d paam bãngr la basm-yam vɩɩma pʋgẽ.